1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 96/17 i 53/18; u daljnjem tekstu: Pravilnik), Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora-Turopolje“, na dan 01.09.2020. godine objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” u ukupnom iznosu od 832.863,00 HRK.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 35.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Početak prijave: 16.9.2020.

Kraj prijave: 2.11.2020.

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se dvije radionice:

07.09.2020. s početkom u 17 sati u Društvenom domu, Stara cesta bb, Vukovina

08.09.2020. s početkom u 17 sati u Hrvatskom domu, Ulica Matije Gupca 2, Petrinja

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u prilogu.

NATJEČAJ

LAG_natječaj_TO_1.1.1.

OBRASCI

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac-B.-Plan-nabave

Obrazac C. Izjava o partnerskim i povezanim poduzećima

Obrazac D. Izjava o poljoprivrednoj mehanizaciji (traktori)

PRILOZI

Prilog I. – Natječajna dokumentacija

Prilog II. – Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. – Popis proizvoda

Prilog IV. – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza…

Prilog V. – Uputa za prikupljanje ponuda

Prilog VI. – Specifični kriteriji za ulaganja u poljoprivrednu mehanizac…

Prilog VII. – Uputa MZOIE

Prilog VIII pojašnjenje kriterija odabira

Prilog-IX.-Vodič-za-korisnike-o-definiciji-malih-i-srednjih-poduzeća

Prilog-X.-Pravilnik_za_odabir_projekata_na_natječajima_LAG-a_Zrinska_gor…

Prilog-XI.-Izjava-o-nepostojanju-sukoba-interesa

Prilog-XII.-Izjava-o-bespovratnim-sredstvima

Prilog-XIII.-Izjava_o_davanju_suglasnosti_za_obradu_osobnih_podataka_LAG…

Konačna rang lista, Natječaj 1.1.1.

PITANJA I ODGOVORI

Pitanje 1: Poštovani, zainteresiran sam za natječaj mjera 1.1.1. kako mogu provjeriti dali imam uvjete za realizaciju projekta? Lp

Odgovor 1: Poštovani, Prihvatljivi prijavitelji su:

 1. fizička i pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika
 2. proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora ispuniti sljedeće uvjete:

 • dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga) i to:
  1. za projekte u sektoru voća, povrća i cvijeća najmanje 6.000 EUR
  2. za projekte u ostalim sektorima najmanje 8.000 EUR
 • fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja prijave projekta
 • mladi poljoprivrednici mogu biti upisani u Upisnik poljoprivrednika i manje od godinu dana u trenutku podnošenja prijave projekta. Mladi poljoprivrednici koji su podnijeli zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednika nakon objave ovog Natječaja nisu prihvatljivi nositelji projekta na ovom Natječaju
 • proizvođačke organizacije ne moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika
 • pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja prijave projekta (najmanje jedna zaposlena osoba prema satima rada na godišnjoj razini uvjet je koji nositelj projekta mora ispunjavati do isteka pet godina od datuma konačne isplate potpore)
 • kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije datuma podnošenja prijave projekta (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće) te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (nositelj projekta mora ostati upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje i pet godina nakon konačne isplate potpore)
 • nositelj projekta ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku podnošenja prijave projekta
 • nositelj projekta mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske i ne smije biti poduzetnik u teškoćama
 • nositelj projekta ne smije biti poduzetnik u teškoćama.

Kako bi se projekt smatrao prihvatljivim za sufinanciranje mora ostvariti minimalan broj bodova prema kriterijima odabira (prag prolaznosti) iz Priloga VIII ovog Natječaja.

Pitanje 2: Pozdrav. Vlasnik sam opg-a procjena vrijednosti veličine je 14.000Eura u sustavu pdv-a sam 14g. Bavim se proizvodnjom mljeka, pa mi je potrebna mehanizacija veći traktor i rolo balirka. Jel to obuhvaća mjera 1.1.1? 

Odgovor 2: Poštovani, Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava, a neki od prihvatljivih troškova su: kupnja nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju uključujući sektor vinogradarstva (nije prihvatljivo ulaganje u nabavu poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila isključivo u svrhu obavljanja uslužnih djelatnosti).

Popis svih prihvatljivih troškova nalazi se u Prilogu II Natječaja.

Pitanje 3: U prijavnom obrascu, točka I.1.13. Pravni status pravne osobe nije stavljena mogućnost označavanja OPG-a. Znamo da OPG nije pravna osoba, ali što u slučaju ako je prijavitelj OPG? 

Odgovor 3: U slučaju da je prijavitelj OPG možete pod točku „f“ dodati OPG.

Pitanje 4: U prijavnom obrascu, točka I.1.16. navedeno je sljedeće Nositelj projekta uključujući njegova partnerska i povezana poduzeća podnio je jednu prijavu projekta unutar ovog Natječaja. Ako je odgovor “NE”, navedite partnerska/povezana poduzeća koja su se prijavila na ovaj natječaj. – Ako je odgovor “NE” ne bi se trebalo ništa navoditi, zar ne?

Odgovor 4: U pravu ste, u tom slučaju ne treba ništa navoditi.

Pitanje 5: U prijavnom obrascu, točka II.2.13. pripadaju li troškovi konzultanta (pripreme natječajne dokumentacije i poslovnog plana) pod ostale nematerijalne troškova?

Odgovor 5: Prema Prilogu II Natječaja, lista prihvatljivih troškova, troškovi konzultanta pripadaju u :

Opći troškovi: troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi pripreme dokumentacije za natječaj, troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga i elaborata, usluge arhitekata, inženjera i konzultanata, studije izvedivosti.

Pitanje 6: U popisu natječajne dokumentacije, točka 2. Izvadak iz nadležnih registara/upisnika i/ili vlastite interne akte/propise (npr. statute) kojim se dokazuje da nositelj projekta ima sjedište na području LAG obuhvata, u pojašnjenju je navedeno kako isto trebaju dostaviti nositelji projekata – ostale pravne osobe koje nisu trgovačka društva, zadruge, proizvođačke organizacije, udruge, ustanove. Treba li OPG što dostaviti, s obzirom da nije pravna osoba?

Odgovor 6: Obzirom da OPG nije pravna osoba ne treba dostaviti dokumentaciju pod točkom 2. Priloga I.

Pitanje 7: Jesu li quadovi koji služe za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i registriraju se kao traktor prihvatljiv trošak?

Odgovor 7: Ukoliko je tako moguće, da, uz poštivanje svih ostalih uvjeta propisanih Natječajem.

Pitanje 8: Poštovani, Vezano za natječaj za tip operacije 1.1.1. molim Vas info za sljedeće:

– da li je fizička osoba koja je nositelj OPG-a i u radnom odnosu prihvatljivi nositelj projekta. Trenutno nam je osnovna djelatnost pčelarenje. Imamo 150 LR košnica stacioniranih. Ovom mjerom htjeli bi kupiti gospodarsko vozilo za seleće pčelarenje, prikolicu i platformu, budući da zbog klimatskih promjena nije isplativo samo stacionirano pčelarenje. Također želimo proširiti gospodarstvo kupnjom još poljoprivrednog zemljišta i posaditi marune.

Odgovor 8: Poštovani,  kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije datuma podnošenja prijave projekta (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće) te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (nositelj projekta mora ostati upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje i pet godina nakon konačne isplate potpore).  Listu prihvatljivih troškova možete pronaći u Prilogu II Natječaja na našoj stranici

Pitanje 9: Prilog VIII Pojašnjenje kriterija odabira – točka 3 se odnosi na stručnu spremu i radno iskustvo nositelja ili člana/odgovorne osobe ili zaposlenika te se pojašnjava kako je za ostvarenje bodova potrebno dostaviti dokumentaciju iz Priloga I. Dokumentacija koja se treba dostaviti, a vezano za stručnu spremu se u popisu dokumentacije odnosi na mladog poljoprivrednika. Znači li to da bodove po kriteriju odabira broj 3 može ostvariti samo mladi poljoprivrednik?

Odgovor 9: Bodove na temelju ovog kriterija korisnik ostvaruje na temelju dostave svjedodžbe / diplome o završenom stupnju obrazovanja ili dostavom potvrde iz HZMO kojom dokazuje radno iskustvo.

Pitanje 10: U Prilogu I. je navedeno kako mladi poljoprivrednik mora dostaviti Ugovor/e o radi i Potvrdu HZMO. Može li se dostaviti samo jedan od dva navedena dokumenta, ukoliko npr. poljoprivrednik samo Potvrdom HZMO može dokazati radno iskustvo na vlastitom poljoprivrednom gospodarstvu? Također, vrijedi li ovo samo za mlade poljoprivrednike?

Odgovor 10: Može dostaviti samo jedan od ta dva dokumenta, iz kojih je razvidno radno iskustvo nositelja projekta mladog poljoprivrednika u području biotehničkih znanosti ili veterinarske medicine, ovisno o sektoru ulaganja, u trajanju od najmanje 2 godine. Ako poljoprivrednik želi ostvariti pravo na dodatnih 20 % sufinanciranja projekta mora dostaviti obveznu dokumentaciju koja se odnosi na nositelja projekta – mladog poljoprivrednika.

Pitanje 11: Poštovani, Da li je prihvatljivo ulaganje u nabavu opreme za pakiranje i hlađenje proizvedenih gljiva (šampinjoni). Korisnik bi ulagao u nabavu pakirnice i hladnjače  – u procesu proizvodnje šampinjona.

Odgovor 11: U Prilogu II navedeni su prihvatljiv troškovi i ulaganja: 4. Objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje sa pripadajućom opremom i infrastrukturom, 4.1. Građenje / rekonstrukcija:  objekata za skladištenje (dugoročno čuvanje) jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, uljarica, žitarica, sjemena i sadnog materijala, voća i povrća s prostorom za prijem robe, uzorkovanje, čišćenje i pranje, sušenje, podrezivanje, sortiranje, kalibriranje, pakiranje i označavanje uključujući vodovodne, plinske, električne (uključujući alarmni sustav s generatorom/agregatom) i kanalizacijske mreže, gromobranske instalacije, kolna vaga.