1.1.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 96/17; u daljnjem tekstu: Pravilnik) i pripadajućih izmjena i dopuna Pravilnika (»Narodne novine«, broj 53/2018), Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora – Turopolje“ na dan 17.11.2021. objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.3. LRS LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ – „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora-Turopolje“ objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 3.624.912,00 HRK, gdje iznos potpore po projektu iznosi 15.000,00 EUR odnosno 113.278,50 HRK, s intenzitetom potpore 100% prihvatljivih troškova.

Početak prijave: 02.12.2021.

Kraj prijave: 14.01.2022.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava projekata isključivo putem e-pošte na adresu: ured@lag-zrinskagora-turopolje.hr

Sva pitanja i odgovori biti će objavljeni na ovoj stranici.

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održati će se tri radionice:

22.11.2021. GLINA, Kino dvorana Hrvatskog doma, Ul. Stjepana i Antuna Radića 10, Glina s početkom u 16.30 sati

23.11.2021. VELIKA GORICA, Pučko otvoreno učilište, Zagrebačka ul. 37, Velika Gorica s početkom u 17 sati

24.11.2021. SISAK, Centar kreativne industrije, Stjepana i Antuna Radića 20, Sisak s početkom u 17 sati

Obavezna prijava na radionice putem linka za prijavu

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u prilogu.

NATJEČAJ:

LAG_natječaj_TO_1.1.3

OBRASCI:

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Poslovni plan – opisni dio

Obrazac B. Poslovni plan – tablični dio

Obrazac C. Izjava o veličini

PRILOZI:

Prilog I Natječajna dokumentacija

Prilog II. Popis proizvoda

Prilog III. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća

PRILOG IV.Pojašnjenje kriterija odabira

Prilog_V._Pravilnik_za_odabir_projekata_na_natječajima_LAG-a_Zrinska_gora-Turopolje

Prilog_VI._Izjava_o_bespovratnim_sredstvima

Prilog_VII._Izjava_o_nepostojanju_sukoba_interesa_LAG-a_Zrinska_gora-Turopolje

Prilog_VIII._Vodič-za-upis-u-Evidenciju-korisnika-potpora-u-ruralnom-razvoju-i-ribarstvu-EKPRRiR

Prilog_IX._Izjava_o_davanju_suglasnosti_za_obradu_osobnih_podataka_LAG-u_ZGT

RANG LISTA T.O. 1.1.3.

PITANJA I ODGOVORI:

Pitanje 1: Poštovani, može li se na natječaj 1.1.3 prijaviti pčelar koji je u Evidenciji pčelara i pčelinjaka evidentiran do 1. 10. 2021., ali do tog datuma nije u JRDŽ-u, nego će biti do datuma prijave?

Odgovor 1: Pčelari moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednika najkasnije do dana podnošenja prijave, ali najkasnije do 01.10.2021. moraju biti upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka kako bi se mogli prijaviti na Natječaj.

Pitanje 2: Obzirom da se prijave na nacionalni natječaj za TOP 6.3.1. i LAG natječaj zaprimaju u isto vrijeme, te uzevši u obzir napomenu iz Javnog poziva koja kaže da nositelji projekta koji su u postupku dodjele sredstava u sklopu nacionalnog natječaja za tip operacije 6.3.1. ne mogu istovremeno biti u postupku odabira projekata temeljem ovog Natječaja, molim Vas konkretnu informaciju što će se desiti ukoliko se isti prijavitelj prijavi na oba natječaja?

Da li će biti odbačene obje prijave ili samo jedna i ako da koja?

Odgovor 2: Dozvoljena je prijava samo na jedan od raspisanih Natječaja. Postoji mogućnost da se odbiju obje prijave, i na nacionalnom i na LAG Natječaju.

Pitanje 3: Ukoliko se prijavitelj odluči po kriteriju 2 bodovanja „Aktivnosti iz poslovnog plana imaju pozitivan utjecaj na okoliš“ tražiti 10 bodova „Aktivnosti prikazane u poslovnom planu uključuju kupnju novih traktorskih priključaka i/ili opreme u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i prerade“ da li je za ostvarenje 10 bodova dozvoljena kupnja novog traktora (bez kupnje novih priključaka i/ili opreme) ili isključivo kupnja novih priključaka i/ili opreme?

Odgovor 3: Ako nabavlja samo novi traktor moguće je ostvariti 10 bodova. Ako se nabavlja i mehanizacija, oprema ili priključci isto mora biti nova. Natječajem više nije dozvoljena nabavka rabljene mehanizacije, opreme ili priključaka već samo nova.

Pitanje 4: Poštovani, 2019 godine sam bio korisnik nacionalnog natječaja mjere 6.3.1, koju dodjeljuje agencija za plaćanja. Da li sa obzirom na tom imam pravo učestvovati na Vašem natječaju 1.1.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”?

Odgovor 4: Ukoliko ste prošli na nacionalnom natječaju mjere 6.3.1. i ostvarili potporu niste prihvatljivi na LAG Natječaju TO 1.1.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”.

Pitanje 5: Poštovani, treba li za kupnju zemljišta raditi elaborat procjene tržišne vrijednosti?

Odgovor 5: Poštovana, Trenutno nije potreban elaborat procjene tržišne vrijednosti. Prihvatljiva je kupnja/zakup poljoprivrednog zemljišta samo u slučaju podizanja višegodišnjih nasada ili povećanja poljoprivrednih površina radi ishrane stoke. Nije prihvatljiv zakup državnog poljoprivrednog zemljišta. Ugovor o najmu/zakupu mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina od dana podnošenja prijave projekta.

Pitanje 6: Poštovani! Imam dva pitanja za početak vezano uz natječaj  1.1.3 pa ako mi možete odgovoriti? 1. U postupku sam kupovine fotonaponske elektrane snage 3.6 kw, te se javljam na natječaj za energetsku obnovu kuća za sufinanciranje  iste, jesu li ta dva natječaja povezani odnosno mogu li se prijaviti na oba bez problema! 2. Da li nadogradnja te elektrane (pojačavanje snage, montaža dodatnih kolektora na gospodarske objekte), može ići u natječaj 1.1.3  kao ulaganje u obnovljive izvore energije?

Odgovor 6: Poštovani,

  1. LAG Natječaj nije povezan sa natječajima za energetsku obnovu kuća te ukoliko udovoljavate svim kriterijima LAG Natječaja TO 1.1.3. prihvatljivi ste prijavitelj.
  2. Ukoliko aktivnost, troškovi za obnovljive izvore energije koje planirate postaviti na gospodarske zgrade nisu financirani niti iz jednog drugog izvora financiranja tada je prihvatljivo. Nije dozvoljeno tražiti potporu za troškove za koje ste već negdje ostvarili potporu, dvostruko financiranje nije prihvatljivo.

Pitanje 7: Poštovani,

  1. Prijavljujem se za mjeru 1.1.3. Imam potrebu za većim ulaganjem od iznosa financiranja – 15000€ jer trebam kupiti više strojeva za preradu voća. Da li mogu troškovi mog projekta biti viši – recimo 25000€ pa da tih dodatnih 10000€ dodam iz svojih sredstava – prva opcija. Druga opcija da li mogu imati troškove od 25000€ a vama pravdam/podnosim samo troškove/račune za 15000€ koje sam dobio od vas a ostali troškovi vas ne zanimaju?
  2. Što ako u troškovniku stavimo da je cijena kupnje nekog komada zemlje 15.000HRK a u konačnici mi uspijemo ispregovarati manju cijenu za isti komad, recimo 12.000HRK. Da li taj “višak” od 3.000HRK koji je nastao može da se transferira, koristi na nekoj drugoj stavci proračuna (navedenih u točci 3.2 UzP), recimo za aktivnost 1. Kupnja višešegodišnjeg bilja – sadnog materijala?

Odgovor 7: Poštovani,

  1. Dozvoljeno je da Vam troškovi projekta budu veći od 15.000 EUR-a. Sve  aktivnosti koje navedete u prijavnom obrascu i za koje tražite potporu, a ako su i veće od 15.000 EUR-a obavezni ste ih realizirati ukoliko istu potporu i dobijete.
  2. Ukoliko tražite potporu za kupnju zemljišta koje košta 15.000 HRK i taj iznos se odobri Vi ste dužni po toj cijeni kupiti zemljište. Niža cijena nije prihvatljiva, kao niti prebacivanje „viška“ na neku drugu aktivnost. Viša cijena od one navedene u zahtjevu za potporu je dozvoljena, ali niža nije.

Pitanje 8: Može li se prema natječaju 1.1.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” ostvariti 10 bodova za kriterij odabira “Aktivnosti iz poslovnog plana imaju pozitivan utjecaj na okoliš” ukoliko uložimo kroz projekt u izgradnju novih peradarnika za kokoši te novu ogradu i zaštitnu mrežu kojim će se ograditi zemljište na kojem su smješteni peradarnici, tj. koke?

Odgovor 8: Ako se novi peradarnici opremaju novom opremom (hranilice, pojilice….) može se ostvariti 10 bodova. Samo postavljanje nove ograde neće ostvariti 10 bodova.

Pitanje 9: pitanje za kriterij bodovanja broj 2 “Aktivnosti iz poslovnog plana imaju pozitivan utjecaj na okoliš”. Obzirom da je najveći broj bodova po ovom kriteriju 15 može li prijavitelj ostvariti 10 bodova za zadovoljenje kriterija “Aktivnosti prikazane u poslovnom planu uključuju kupnju novih traktorskih priključaka i/ili opreme u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i prerade” + 5 bodova za zadovoljenje kriterija “Aktivnosti prikazane u poslovnom planu uključuju ulaganja u obnovljive izvore energije”, odnosno ukupno 15 (10 + 5) bodova ili se bodovi dodjeljuju samo po jednom od ponuđenih kriterija.

Odgovor 9: Moguće je ostvariti 15 bodova, ako se zbroje bodovi za zadovoljavanje kriterija „Aktivnosti prikazane u poslovnom planu uključuju kupnju novih traktorskih priključaka i/ili opreme u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i prerade” koji nosi 10 bodova i kriterija “Aktivnosti prikazane u poslovnom planu uključuju ulaganja u obnovljive izvore energije” koji nosi 5 bodova.

Pitanje 10: Ukoliko je OPG upisan u Upisnik polj. gosp. prije mjesec dana i nema Evidenciju poljoprivrednih proizvoda za 2020. godinu, da li je moguće ostvariti 5 ili 10 bodova prema kriteriju odabira br. 8 Jačanje konkurentnosti (Rast prihoda korisnika za više od 10% u odnosu na godinu prije početka projekta; Rast prihoda korisnika projekta do 10% u odnosu na godinu prije početka projekta) ili korisnik po toj stavci ostaje bez bodova? Nadalje, da li je moguća kupnja skladišnog kontejnera za potrebe skladištenja poljoprivrednih proizvoda i opreme?

Odgovor 10: Promjene nastale nakon 1.listopada 2021. godine nisu prihvatljive. Ukoliko se prikaže porast prihoda u odnosu na prethodnu godinu moguće je ostvariti bodove.  Prihvatljiva je kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. Natječaja osim proizvoda ribarstva.

Pitanje 11: Poštovani, vezano za natječaj 1.1.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”, zanima me kod kriterija odabira 9.Ulaganje se obavlja u području jednog od prioritetnih sektora (voće, povrće, ljekovito bilje, stočarstvo) gdje je potrebno 70% investicije uložiti u povrće ili voće. S obzirom da mi je 60% cijelog ulaganja kupovina zemljišta za sadnju češnjaka(ostalih 40% kupovinu mehanizacije za češnjak), a on se zbog plodoreda ne može svake godine saditi na istoj površini. Da li onda to zadovoljava taj kriterij? Također da li je potrebno popuniti poslovni plan za svih 10 godina ili je dovoljno za 5 godina s obzirom da se pretpostavlja završetak svih aktivnosti u roku od 2 godine od isplate prve rate.

Odgovor 11: Poštovani, Ukoliko se ulaganje odnosi na jedan od prioritetnih sektora prihvatljivi su bodovi po tom kriteriju. U Poslovnom planu – tablični dio  potrebno je popuniti financijski plan za svih 10 godina bez obzira kada planirate završetak investicije.