1.1.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 96/17; u daljnjem tekstu: Pravilnik) i pripadajućih izmjena i dopuna Pravilnika (»Narodne novine«, broj 53/2018), Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora – Turopolje“ na dan 20.05.2020. objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.3. LRS LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ – „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora-Turopolje“ objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 1.928.820,00 HRK odnosno 255.000,00 EUR, gdje iznos potpore po projektu iznosi 15.000,00 EUR odnosno 113.460,00 HRK, s intenzitetom potpore 100% prihvatljivih troškova.

Početak prijave: 15.06.2020.

Kraj prijave: 31.07.2020.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava projekata isključivo putem e-pošte na adresu: ured@lag-zrinskagora-turopolje.hr

Sva pitanja i odgovori biti će objavljeni na ovoj stranici.

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održati će se dvije radionice:

8. lipnja 2020. godine s početkom u 18.30 sati u Hrvatskom domu, Ulica Matije Gupca 2, Petrinja

9. lipnja 2020. godine s početkom u 18.30 sati u Društvenom domu, Stara cesta bb, Vukovina

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u prilogu.

NATJEČAJ:

LAG_natječaj_TO_1.1.3._LRS_LAG_Zrinska_gora-Turopolje_2.natječaj

 OBRASCI:

Obrazac A. Prijavni obrazac 2. NATJEČAJ

Obrazac B. Poslovni plan – opisni dio 2. NATJEČAJ

Obrazac B. Poslovni plan – tablični dio

Obrazac C. Izjava o veličini

PRILOZI:

Prilog I Natječajna dokumentacija

Prilog II. Popis proizvoda

Prilog III. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća

Prilog IV Pojašnjenje kriterija odabira projekta

Prilog_V._Pravilnik_za_odabir_projekata_na_natječajima_LAG-a_Zrinska_gora-Turopolje

Prilog_VI._Izjava_o_bespovratnim_sredstvima

Prilog_VII._Izjava_o_nepostojanju_sukoba_interesa_LAG-a_Zrinska_gora-Turopolje

Prilog_VIII._Vodič-za-upis-u-Evidenciju-korisnika-potpora-u-ruralnom-razvoju-i-ribarstvu-EKPRRiR

Prilog_IX._Izjava_o_davanju_suglasnosti_za_obradu_osobnih_podataka_LAG-u_ZGT (1)

Rang lista odabranih projekata na LAG Natječaju TO 1.1.3.

PITANJA I ODGOVORI

Pitanje 1.:Poštovani, Ja imam tvrtku tj. j.d.o.o. koja se bavi poljoprivredom, registrirana je u registru PG i zemljište ucrtano u ARKOD-u i AGRONET-u. Međutim tek sam u prošlo ljeto počeo sa poljoprivrednom djelatnošću, odnosno zasadio sam voćnjak u Hrastovici. Sam sam izračunao pomoću EVPG kalkulatora da mi je SO 708 eura. Moje pitanje je da li sam ja prihvatljiv korisnik za vaš gore navedeni natječaj s obzirom da u tekstu natječaja piše: Nositelj projekta mora biti:

  • upisan u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000,00 do 7.999 eura,
  • mikro ili malo poduzeće,
  • jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG), samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG), obrt, trgovačko društvo i zadruga. Iz navedenog zaključujem da je uvjet ili ili, odnosno da mi je SO između 2000 i 7999 eura ili da sam mirko ili malo poduzeće. Molim potvrdite / pojasnite.

Odgovor 1.: Poštovani, ukoliko imate ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva manju od 2000 EUR-a, a veću od 7.999 EUR-a niste prihvatljivi korisnik za ovaj Natječaj.

Pitanje 2.: Poštovani, zanima me za ovu mjeru 1.1.3. koji papiri točno trebaju da bi se ta mjera dobila i koja su točno pravila, mi smo iz Kratečka. Lijep pozdrav!

Odgovor 2.: Poštovana, propisana dokumentacija se nalazi u Prilogu I „Natječajna dokumentacija“ koji je sastavni dio objavljenog Natječaja TO 1.1.3..Uvjeti Natječaja su propisani i nalaze se u dokumentu LAG_nattječaj_TO_1.1.3._LRS_LAG_Zrinska_gora-Turopolje_2.natječaj i ostalim prilozima Natječaja.

Pitanje 3:Poštovani, molimo Vas za pojašnjenje pojma gospodarsko vozilu u smislu Natječaja 1.1.3.

Je li zapošljavanje i povećanje prihoda obavezno ili samo za ostvarivanje dodatnih bodova?

Odgovor 3: Poštovani, gospodarsko vozilo je svako motorno vozilo za vlastite potrebe, namijenjeno prijevozu

sirovina, proizvoda i repromaterijala koji proizlaze iz poljoprivredne aktivnosti nositelja projekta.

Zapošljavanje i povećanje prihoda je samo za ostvarivanje dodatnih bodova sukladno Kriterijima odabira projekta (Kriterij br. 6 i Kriterij br. 7).

Pitanje 4: Poštovani! Zanima me da li je moguća kupnja pčelarskog vozila sredstvima iz natječaja odnosno da li vozilo registrirano isključivo za pčelarske potrebe spada u prihvatljivi trošak?

I još jedno pitanje,da li je moguće dobiti bodove za pčele ukoliko iste nisu upisane u JRDŽ već isključivo u Evidenciju pčelinjaka?

Odgovor 4: Kupnja pčelarskog vozila nije prihvatljiv trošak. Takvo vozilo spada u kategoriju gospodarskih vozila.

Da bi projekt ostvario bodove (5 bodova po kriteriju br.8), minimalno 70% vrijednosti investicije projekta mora biti usmjereno na jedan od prioritetnih sektora (voće, povrće, ljekovito bilje, stočarstvo – pčele).

Pitanje 5: Da li je prihvatljiv prijavitelj OPG, obveznik poreza na dohodak koji je ostvario gubitak u poslovanju u prethodnoj 2019. godini?

Odgovor 5: Poštovani, korisnik se može javiti na natječaj, uz poštivanje svih ostalih odredbi.

Pitanje 6:  Da li korisnik za vrijeme trajanja natječaja može premjestiti sjedište OPG-a iz Siska u Staro Selo kako bi bio prihvatljiv na natječaj?

Odgovor 6: Poštovani, u okviru ovog natječaja, potpora se ne može dodijeliti : nositelju projekta koji nema prebivalište ili sjedište na području LAG obuhvata. Pod područjem LAG obuhvata podrazumijevaju se sva naselja koja pripadaju LAG-u u trenutku objave LAG Natječaja i koja su dio važeće i odobrene LRS.

Pitanje 7: Poštovani, molim vas odgovore na sljedeća pitanja u vezi Natječaja 1.1.3.:

  1. Koji su konkretni Strateški dokumenti navedeni u Kriterijima odabira (kriterij br.4)? Molim imenujte ih.
  2. Koji je rok do kojeg mora biti završen Odabir projekata od strane UO LAG-a?
  3. Što se događa ako uslijed nepredviđenih okolnosti pet godina poslije završne isplate rast od 10 ili više % predviđen poslovnim planom neće biti moguće dokazati Obrascem DOH ili ostalim dokumentima, a bodovi su bili priznati?

Odgovor 7: Poštovana,

  1. Konkretni Strateški dokument je npr. Strategija razvoja Grada Siska, Županijska razvojna strategija Sisačko – moslavačke županije i sl.
  2. Nakon odabira projekta, odabrani LAG u ime i za račun nositelja projekta podnosi Zahtjev za potporu za odabrane projekte putem AGRONET-a u roku 90 dana od dana donošenja odluke na LAG razini, a koji bi prema naputku APPRRR-a trebao biti do 30.lipnja 2021.
  3. Nositelji projekta moraju osigurati trajnost projekta, odnosno tijekom razdoblja od 5 godina od dana konačne isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija: prestanku ili premještanju proizvodne aktivnosti izvan područja LAG obuhvata; promjeni vlasništva nad predmetom ulaganja; davanje u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanje sufinanciranog ulaganja do isteka 5 godina od datuma konačne isplate potpore, osim u slučaju kada je to zakonska obveza; značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeve ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi. Nepridržavanje zahtjeva propisanih ovim poglavljem, smatrat će se nepridržavanjem temeljnih uvjeta te će se u tim situacijama od nositelja projekta zatražiti povrat sredstava. Osim ako je do potonjeg došlo uslijed stečaja koji nije uzrokovan prijevarom.

Pitanje 8: Poštovani, može li član OPG-a biti nositelj projekta? OPG je registriran na podrucju koje ima pravo traziti potporu, ali je nositelj OPG-a prijavljen na drugoj adresi, dok su članovi OPG-a prijavljeni na adresi OPG-a. Ili adresa nositelja OPG-a nema veze s natjecajem?

Odgovor 8: »Nositelj projekta« je svaki subjekt koji je podnio prijavu projekta temeljem objavljenog LAG Natječaja i izravno je odgovoran za početak, upravljanje, provedbu i rezultate projekta te ima prebivalište ili sjedište unutar područja koje obuhvaća odabrani LAG. Nositelj projekta je obvezan od trenutka podnošenja prijave projekta na ovaj natječaj i sve do proteka roka od pet (5) godina od dana konačne isplate sredstava potpore imati sjedište ili prebivalište unutar područja koje LAG obuhvaća, zavisno o organizacijskom obliku. Nije dozvoljena promjena nositelja ili odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva od trenutka podnošenja prijave projekta do konačne isplate potpore. Nakon konačne isplate potpore, nositelj ili odgovorna osoba moraju ostati unutar poljoprivrednog gospodarstva sve do proteka roka od pet (5) godina od konačne isplate potpore, ali nije obvezno da isti budu nositelji ili odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva.

Pitanje 9: Poštovani, podnosimo upit za Natječaj 1.1.3. Potpora razvoju malih poljoprivednih gospodarstava. Da li je prihvatljivo da dokumentaciju potrebnu za prijavu na natječaj potpisuje opunomoćenik nositelja OPG-a, sukladno ovjerenoj punomoći od strane javnog bilježnika?

Odgovor 9: Poštovani, tekstom Natječaja je propisano sljedeće: „Prijavni obrazac prijave projekta obavezno mora biti vlastoručno potpisan i ovjeren (po potrebi) od nositelja projekta.“

Pitanje 10: Poštovani, molimo Vas za odgovor na sljedeće pitanje, a vezano uz provedbu projekta prijavljenog na Natječaj ua provedbu tipa operacije 1.1.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava: Može li Korisnik, koji je već predao prijavu krenuti sa provedbom aktivnosti (i prije donošenja Odluke od strane LAG-a)?

Odgovor 10: Poštovani, može. Provedba projektnih aktivnosti ne smije započeti prije podnošenja prijave projekta.

Pitanje 11: Poštovani, molimo Vas za odgovor na sljedeće pitanje, a vezano uz prijavu na Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.3 potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava:

  • Korisnik je u sustavu PDV-a stoga mu PDV nije prihvatljiv trošak; upisujemo li u u prijavni obrazac A. IV. Izračun potpore točka 37. ukupni iznos projekta sa PDV-om, a točku 38. ukupni iznos prihvatljivih aktivnosti bez PDV-a? Te isto tako prenosimo iznose u Poslovni plan – tablični dio. Ili upisujemo iznose isključivo bez PDV-a?Unaprijed hvala i srdačan pozdrav

Odgovor 11: Poštovani, U prijavnom obrascu A poglavlju IV, točka 37 upisuje se ukupan iznos projekta ne veći od 756.400 kuna uključujući prihvatljive i neprihvatljive aktivnosti. Pod točkom 38 upisuju se troškovi prihvatljivih aktivnosti koji ne smiju biti manji od 113.460 kn. Iznosi koji se upisuju u obrascu Poslovni plan i Obrascu A prijavni obrazac moraju biti isti. U obrascu Poslovni plan unose se procijenjeni  iznosi troškova.