2.1.1.  „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 96/17; u daljnjem tekstu: Pravilnik) i pripadajućih izmjena i dopuna Pravilnika (»Narodne novine«, broj 53/2018), Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora – Turopolje“ na dan 03.12.2018. objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. LRS LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ – „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora-Turopolje“ objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 2,959,812.05 HRK.

Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 100.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša ukupna vrijednost javne potpore iznosi 75.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Sve ostale potrebne informacije o obrascima, uvjetima i načinu prijave mogu se pronaći u nastavku objave.

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se dvije radionice:
11.12.2018. s početkom u 12 sati – Ured LAG-a “Zrinska gora-Turopolje”, Trg dr. Franje Tuđmana 10/2, Petrinja
12.12.2018. s početkom u 12 sati – Ured LAG-a “Zrinska gora-Turopolje”, Stara cesta 14, Vukovina

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u prilogu.

OBAVIJEST O IZMJENI LAG NATJEČAJA 01. veljače 2019. godine:

LAG Natječajem (poglavlje 1.3.) propisano je sljedeće:

„Preračun eura u kune obavljat će se prema zadnjem tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj se donosi Odluka o odabiru projekta, a u skladu s člankom 34. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura (SL L 255, 28.8.2014., str. 18-58).

Sukladno tome 01. veljače 2019. godine izmijenjen je Obrazac B „Plan nabave – tablica troškova i izračuna potpore“ na web stranici LAG-a na način da se u koloni „F“ umjesto tečaj EUR/HRK=7,44 navede tečaj EUR/HRK=7,4125.
Važno je napomenuti da se projekt odbija isključivo ako je ukupna vrijednost projekta veća od 100.000 EUR, odnosno u ovom slučaju veća od 741.250,00 HRK (bez PDV-a).

NATJEČAJ:
2.1.1_LAG_natječaj_TO_7.4.1._LRS-LAG-Zrinska-gora-Turopolje

OBRASCI:
Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Plan nabave – Tablica troškova i izračuna potpore_2019_7.4125

PRILOZI:
Prilog I – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II – Lista prihvatljivih troškova

Prilog III – Opis projekta

Prilog IV – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave

Prilog V – Uputa MZOIE

Prilog VI – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog VII – Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi

Prilog VIII – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

Prilog-IX-Pojašnjenje-kriterija-odabira

Prilog_X._Pravilnik_za_odabir_projekata_na_natječajima_LAG-a_Zrinska_gora-Turopolje

Prilog-XI.-Izjava-nositelja-projekta-o-osiguranju-sredstava

Radni-list-uz-Prilog-III.-Opis-projekta_LAG_ZGTxlsx

Rang lista odobrenih projekata

PITANJA I ODGOVORI:

Pitanje 1:

Poštovani,
Vezano za Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. LRS LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ – „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, molim Vas za nekoliko pojašnjenja natječajne dokumentacije odnosno obrasca i priloga koje je potrebno popuniti, a koji su objavljeni na stranici Vašeg LAG-a.
Naime, Obrazac A. Prijavni obrazac  na stranici 8 sadrži, između ostaloga, i tablicu pod nazivom „III. KRITERIJI ODABIRA“ u kojoj je naznačen sljedeći tekst:
„III.1. OSTVARENI BROJ BODOVA (kod svakog pojedinačnog kriterija odabira zadebljate – boldajte koliko bodova ostvarujete po istome, ukoliko ne ostvarujete bodove po pojedinom kriteriju nije potrebno označavati“)“.

Međutim, ista tablica je prazna, odnosno nisu navedeni pojedinačni kriteriji temeljem kojih Prijavitelj ostvaruje bodove, stoga se postavlja pitanje da li svaki Prijavitelj u spomenutu tablicu samostalno treba upisati predmetne kriterije i bodove?

Nadalje, u Prilogu VII. Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi u zadnjem pitanju pod E) nedostaju ponuđeni odgovori DA ili NE, te se jednako tako postavlja pitanje da li Prijavitelj to smije samostalno nadodati i onda zaokružiti?

Odgovor 1:

Poštovani,

vezano uz Obrazac A, tablicu broj III “KRITERIJI ODABIRA”, radi tehničke pogreške prilikom izrade natječajne dokumentacije Prijavitelj treba samostalno upisati predmetne kriterije i bodove te boldati broj bodova koji ostvaruje po pojedinom kriteriju.
Tablicu s kriterijima odabira i bodovima u word formatu možete preuzeti u sljedećem dokumentu: KRITERIJI ODABIRA

U Prilogu VII. pod točkom E) Prijavitelj može samostalno nadodati i zaokružiti odgovore DA ili NE.