1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 96/17 i 53/18; u daljnjem tekstu: Pravilnik), Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora-Turopolje“ objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” u ukupnom iznosu od 1.109.929,52  HRK.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR kunskoj protuvrijednosti.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 35.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Ukupna vrijednost projekta može iznositi najviše 100.000 EUR (bez PDV-a).

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se dvije radionice:
28.03.2019. s početkom u 10 sati – VE-GO-RA”, Šetalište Franje Lučića 15, Velika Gorica
29.03.2019. s početkom u 10 sati – Učionica LAG-a “Zrinska gora-Turopolje”, Trg dr. Franje Tuđmana 10/2, Petrinja
U slučaju održavanja dodatnih radionica LAG će izdati obavijest na svojoj web stranici: http://lag-zrinskagora-turopolje.hr

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u prilogu.

OBAVIJEST O IZMJENI LAG NATJEČAJA 01. TRAVNJA 2020. godine:

LAG Natječajem (poglavlje 1.1.) propisano je sljedeće:

„Raspoloživa sredstva: 1.109.929,52 HRK.“(str. 3).

Sukladno tome 01. travnja 2020. godine Upravni odbor donio je Odluku o izmijeni i povećanju raspoloživih sredstava na iznos od 2.091.220,00 HRK. Sada u poglavlju 1.1. glasi „Raspoloživa sredstva: 2.091.220,00 HRK.“ (str. 3.)

Izmijenjeni_LAG_natječaj_TO_1.1.1._LRS LAG

NATJEČAJ:

LAG NATJEČAJ 1.1.1.

OBRASCI:

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Plan nabave

Obrazac C. Izjava o partnerskim i povezanim poduzećima

Obrazac D. Izjava o poljoprivrednoj mehanizaciji (traktori)

PRILOZI:

Prilog I. – Natječajna dokumentacija

Prilog II. – Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. – Popis poljoprivrednih proizvoda

Prilog IV. – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog V. – Uputa za prikupljanje ponuda

Prilog VI. – Specifični kriteriji za ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju

Prilog VII. – Uputa MZOIE

Prilog VIII. – Pojašnjenje kriterija odabira

Prilog IX. – Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća

Prilog X. Pravilnik_za_odabir_projekata_na_natječajima_LAG-a_Zrinska_gora-Turopolje

Prilog XI. Izjava o nepostojanjupostojanju sukoba interesa

Prilog XII. Izjava o bespovratnim sredstvima

Prilog XIII. – Izjava_o_davanju_suglasnosti_za_obradu_osobnih_podataka_LAG-u_ZGT

1.1.1. rang lista odabranih projekata

PITANJA I ODGOVORI:

P: Treba li potencijalni prijavitelj obaviti postupak prikupljanja ponuda preko aplikacije AGRONET već u prvoj fazi prijave projekta?

Radi se o planiranom ulaganju većem od 35.000,00 kn, a zainteresirani prijavitelj nije obveznik javne nabave.

O: Potencijalni prijavitelj ne mora obaviti postupak prikupljanja ponuda preko aplikacije AGRONET u prvoj fazi prijave projekta.

P: Ukoliko se radi o jednostavnoj montažnoj građevini za koju nije potrebna  nikakva projektna dokumentacija sukladno Zakonu o građenju i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, je li potrebno dostaviti Tehnološki projekt?

O: U slučaju ulaganja u građenje građevina i radova koji se sukladno Zakonu o gradnji i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima mogu graditi/izvoditi bez Glavnog projekta, potrebno je dostaviti Izjavu potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštenog projektanta kojom se potvrđuje da se ulaganje može provesti bez Glavnog projekta. Izjava se mora odnositi na predmetno ulaganje i konkretnu lokaciju zahvata te se mora pozivati na odgovarajuće članke, stavke i točke Zakona o gradnji, Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.

Samo Tehnološki projekt potrebno je dostaviti u slučaju:

–  građenja građevina i izvođenja radova za koje je sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima potrebno izraditi projektnu dokumentaciju, a nije potrebno ishoditi Glavni projekt i/ili Građevinsku dozvolu. U takvom slučaju, nositelj projekta za predmetno građenje građevina i izvođenje radova nije u obvezi dostaviti projektnu dokumentaciju, već samo Tehnološki projekt