1.1.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 96/17; u daljnjem tekstu: Pravilnik) i pripadajućih izmjena i dopuna Pravilnika (»Narodne novine«, broj 53/2018), Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora – Turopolje“ na dan 14.06.2018. objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.3. LRS LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ – „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora-Turopolje“ objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 665.037,00 HRK odnosno 90.000,00 eura gdje iznos potpore po projektu iznosi 15.000,00 EUR odnosno 110.839,50 HRK, s intenzitetom potpore 100% prihvatljivih troškova.

NATJEČAJ:

LAG_natječaj_TO_1.1.3._LRS_LAG_Zrinska_gora-Turopolje_final

OBRASCI:

Obrazac_A._Prijavni-obrazac

Obrazac_B. Poslovni plan – opisni dio

Obrazac_B._Poslovni_plan_tablični_dio

Obrazac_C._Izjava_o_veličini

Obrazac_D._EVPG_kalk_2018_web

PRILOZI:

Prilog_I._Dokumentacija_za_podnošenje_prijave_projekta

Prilog_II._Popis_poljoprivrednih_proizvoda_obuhvaćenih_Dodatkom_I._Ugovora_o_EU

Prilog_III._Vodič_za_korisnike_o_definiciji_malih_i_srednjih_poduzeća

Prilog_IV._pojašnjenje_kriterija_odabira

Prilog_V._Pravilnik_za_odabir_projekata_na_natječajima_LAG-a_Zrinska_gora-Turopolje

Prilog_VI._Izjava_o_bespovratnim_sredstvima

Prilog_VII._Izjava_o_nepostojanju_sukoba_interesa_LAG-a_Zrinska_gora-Turopolje

Prilog_VIII._Vodič-za-upis-u-Evidenciju-korisnika-potpora-u-ruralnom-razvoju-i-ribarstvu-EKPRRiR

Prilog_IX._Izjava_o_davanju_suglasnosti_za_obradu_osobnih_podataka_LAG-u_ZGT

PITANJA I ODGOVORI:

Pitanje 1: Poštovani pitanje, kako se mali opg može kod vas prijaviti na natječaj i što je potrebno za prijavu na natječaj. Lp i hvala. 

Odgovor 1: Poštovani, OPG ekonomske veličine 2.000-7.999 eura na natječaj se može prijaviti suklado uvjetima ovoga Natječaja kako slijedi:
Prijave projekta podnose se sukladno ovom Natječaju, koristeći obrasce i priloge koji su sastavni dio Natječaja.
Prilikom podnošenja prijave projekta nositelj projekta obavezno dostavlja natječajnu dokumentaciju iz priloga 1. ovog Natječaja.
Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom s povratnicom od 16.07.2018., a najkasnije do 17.08.2018. na adresu:
LAG „Zrinska gora – Turopolje“
Trg dr. Franje Tuđmana 10/2
44250 Petrinja

Na zatvorenom paketu/omotnici mora biti jasno navedeno:
– naziv ovog Natječaja: 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ – NE OTVARATI
– puni naziv i adresa nositelja projekta
– na paketu/omotnici također mora biti zabilježen datum i točno vrijeme podnošenja prijave projekta.

Prijave projekata poslane na način različit od gore navedenog (npr. faksom ili epoštom) ili dostavljene na druge adrese bit će automatski isključene.
Napomena:
Datum i vrijeme na paketu/omotnici smatra se trenutkom podnošenja prijave projekta na ovaj Natječaj. Prijave projekta koje na paketu/omotnici ne budu imale oznaku datuma i vremena neće biti uzete u razmatranje.
Prijavni obrazac prijave projekta obavezno mora biti vlastoručno potpisan i ovjeren (po potrebi) od nositelja projekta, a cjelokupna dokumentacija prijave projekta mora biti složena redoslijedom kojim su dokumenti navedeni u prilogu 1. ovog Natječaja.
Obrasci u excel formatu (npr. poslovni plan, izjava o veličini poduzeća) moraju biti dostavljeni u elektroničkom formatu (DVD ili CD s oznakom R: CD/R, DVD/R). U slučaju razlika između papirnate i elektroničke verzije, papirnata verzija prijave smatrat će se vjerodostojnom.

Pitanje 2: Poštovani, dali potpore mogu ic i za selo Veliki Šušnjar spada pod Petrinju i kakvi su uvjeti?

Odgovor 2: Poštovani, selo Veliki Šušnjar adiministrativno pripada području jedinice lokalne samouprave Grad Petrinja. Prijavitelji koji zadovoljavaju uvjete Natječaja s područja sela Veliki Šušnjar mogu se prijaviti na ovaj Natječaj.

Pitanje 3: Poštovani! Imam pitanje u vezi Prvi LAG Natječaj iz LRS LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ za tip operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ Naime moj OPG ima sjedište u gradu Sisku, ulica Posavska, gdje živim ali imam u registru upisanu njivu u Topolovcu gdje imam posađene lješnjake. Zanima me dali sam prihvatljivi korisnik i dali mogu podnijeti prijavu projekta za kupovinu poljeprivredne mehanizacije.

Odgovor 3: Predmet ovog natječaja je potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a Zrinska gora – Turopolje.
Naselja Grada Siska koja su u obuhvatu područja LAG-a “Zrinska gora-Turopolje” su; Blinjski Kut, Budaševo, Bukovsko, Crnac, Čigoć, Donje Komarevo,
Gornje Komarevo, Greda, Gušće, Hrastelnica, Jazvenik, Klobučak, Kratečko, Letovanci, Lonja, Lukavec Posavski, Madžari, Mužilovčica, Novo Pračno, Novo Selo, Novo Selo Palanječko, Odra Sisačka, Palanjek, Prelošćica, Sela, Stara Drenčina, Staro Pračno, Staro Selo, Stupno, Suvoj, Topolovac, Veliko Svinjičko, Vurot i Žabno.
Naselje Sisak nije u obuhvatu područja LAG-a Zrinska gora-Turopolje te OPG sa sjedištem u naselju Sisak nije prihvatljiv prijavitelj na ovaj Natječaj.
Nabavka poljoprivredne mehanizacije je prihvatljiva aktivnost na ovom Natječaju.

Pitanje 4: Postovani. Trebala bih nekoliko informacija. Naime u vg danas tiskanom izdanju nasla sam objavu natjecaja za male poljoprivrednike. Buduci da nismo vas clan da li imamo pravo sudjelovanja na.tom natjecaju. Ako imamo da li u natjecaj ulaze racuni koji su vec placene ili mogu i predracuni.
Unaprijed zahvaljujem

Odgovor 4: Članstvo u LAG-u nije uvjet za prihvatljivost prijavitelja. Dakle ukoliko ispunjavate uvjete prihvatljivosti prijavitelja, iako niste član LAG-a možete se javiti na LAG natječaj.
Provedba projektnih aktivnosti ne smije započeti prije podnošenja prijave projekta osim operaivnog poslovanja poljoprivredog gospodarstva.
Operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva odnosi se na dohodak, plaću, doprinose zaposlenih i knjigovodstvene usluge vezano uz poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, izradu projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata te usluge stručnjaka (konzultanta) vezano uz izradu poslovnog plana i podnošenje prijave projekta. Izrada projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata te usluge stručnjaka su prihvatljive i prije podnošenja prijave projekta.

Pitanje 5: Poštovani ! Može li se na natječaj javiti OPG, koji ima sjedište na području grada Zagreba, a svu zemljište i lokacija projekta jest na području općine Lekenik ?

Odgovor 5:  Poštovana, u okviru ovog Natječaja, potpora se ne može dodijeliti nositelju projekta koji nema prebivalište ili sjedište na području LAG obuhvata[1], što zavisno o organizacijskom obliku nositelja projekta podrazumijeva sljedeće:

  1. OPG – prebivalište nositelja OPG-a
  2. trgovačko društvo i zadruga – adresa sjedišta društva
  3. obrt – adresa sjedišta obrta

Sukladno tome, OPG koji ima sjedište/prebivalište nositelja OPG-a u Zagrebu nije prihvatljiv nositelj projekta na ovom Natječaju.
[1] Pod područjem LAG obuhvata podrazumijevaju se sva naselja koja pripadaju LAG-u u trenutku objave LAG Natječaja i koja su dio važeće i odobrene LRS