Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 96/17; u daljnjem tekstu: Pravilnik) i pripadajućih izmjena i dopuna Pravilnika (»Narodne novine«, broj 53/2018), Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora – Turopolje“ na dan 03.12.2018. objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. LRS LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ – „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ u ukupnom iznosu od 2,959,812.05 HRK.

Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 100.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša ukupna vrijednost javne potpore iznosi 75.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. 

Sve ostale potrebne informacije o obrascima, uvjetima i načinu prijave mogu se pronaći u nastavku objave.

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u prilogu.

NATJEČAJ:
2.1.1_LAG_natječaj_TO_7.4.1._LRS LAG Zrinska gora-Turopolje

OBRASCI:
Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Plan nabave – Tablica troškova i izračuna potpore

PRILOZI:
Prilog I – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II – Lista prihvatljivih troškova

Prilog III – Opis projekta

Prilog IV – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave

Prilog V – Uputa MZOIE

Prilog VI – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog VII – Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi

Prilog VIII – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

Prilog IX – Pojašnjenje kriterija odabira

Prilog_X._Pravilnik_za_odabir_projekata_na_natječajima_LAG-a_Zrinska_gora-Turopolje

Prilog-XI.-Izjava-nositelja-projekta-o-osiguranju-sredstava

Radni-list-uz-Prilog-III.-Opis-projekta_LAG_ZGTxlsx

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Plan nabave – Tablica troškova i izračuna potpore

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se dvije radionice:
11.12.2018. s početkom u 12 sati – Ured LAG-a “Zrinska gora-Turopolje”, Trg dr. Franje Tuđmana 10/2, Petrinja
12.12.2018. s početkom u 12 sati – Ured LAG-a “Zrinska gora-Turopolje”, Stara cesta 14, Vukovina