Predmet Javnog poziva jest zaprimanje prijava pravnih osoba zainteresiranih za
ostvarivanje (su)financiranja programa i projekata koje iste žele provesti u predstojećem
vremenskom razdoblju, a koji programi i projekti su usmjereni na dobrobit djece i mladih
te podršku istima kroz različite sadržaje koji su od vitalne važnosti za njihov rast i razvoj,
sve sukladno utvrđenjima u daljnjem tekstu Javnog poziva.

Pravne osobe koje imaju pravo ostvariti (su)financiranje
programa/projekata temeljem ovog Javnog poziva su:
(i) organizacije civilnog društva (udruge, zaklade, fundacije, privatne ustanove,
vjerske zajednice, pravne osobe Katoličke crkve i druge neprofitne
organizacije) koje su osnovane sa svrhom promicanja obiteljskih vrijednosti i
osnaživanja obitelji
(ii) pravne osobe osnovane za obavljanje kulturnih, obrazovnih, sportskih,
rekreacijskih i sličnih djelatnosti
(iii) javne ustanove
(iv) tijela državne uprave

(v) tijela jedinica lokalne samouprave
(vi) tijela jedinica područne (regionalne) samouprave

Za potrebe dodjele potpora pravnim osobama za (su)financiranje programa i projekata
na temelju ovog Javnog poziva, Zaklada je u okviru svojeg, javno objavljenog,
Financijskog plana za 2019. godinu predvidjela i osigurala ukupni iznos financijskih
sredstava u visini od 2.000.000,00 kn (dva milijuna kuna i nula lipa).

Ovaj Javni poziv bit će otvoren za podnošenje prijava zainteresiranih pravnih osoba
početno od 13. svibnja 2019. godine 00:00:01 sati do zaključno 14. lipnja 2019. godine
23:59:59 sati. Nakon isteka ovdje navedenog razdoblja neće biti moguće podnijeti prijavu
temeljem ovog Javnog poziva.

Zaklada će temeljem ovog Javnog poziva (su)financirati po 1 (jedan) program/projekt
pravne osobe u najnižem pojedinačnom iznosu od 10.000,00 kn (deset tisuća kuna i nula
lipa), odnosno u najvišem pojedinačnom iznosu od 100.000,00 kn (sto tisuća kuna i nula
lipa).

Detaljnije informacije te prijavnu dokumentaciju možete pronaći ovdje