Uskoro se očekuje objava natječaja za Mjeru 5.2.1. “Obnova poljoprivrednog zemljišta i potencijala”. Kako bi potencijalni korisnici dobili više informacija u vezi skore objave Natječaja, u nastavku donosimo bitne podatke.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog potresom 22.3.2020. godine i potresima od 28.12.2020. godine  kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 120.000.000,00 kuna

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

Visina javne potpore je 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta

Uništeni poljoprivredni potencijal (poljoprivredno zemljište, višegodišnji  nasadi/bilje,  plastenici, staklenici, oprema, poljoprivredna  mehanizacija i priključci, gospodarska vozila, poljoprivredne gospodarske zgrade, domaće životinje) koji je zahvaćen prirodnom nepogodom mora biti evidentiran i potvrđen (verificiran u Zapisniku o verifikaciji štete) u bazi podatka šteta koju vodi Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

Korisnici prijavljuju štetu u nadležnoj podružnici uredu Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva.

Svi korisnici koji su do dana objave natječaja prijavili štetu (putem aplikacije potresi.mps.hr, posjeta djelatnika ili telefonskim putem u Upravu za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva) ne moraju prijaviti štetu.

Korisnik je prije podnošenja Zahtjeva za potporu obvezan zatražiti od Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva utvrđivanje štete utvrđivanje štete (verifikaciju).

Gradsko/Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda utvrđuje nastalu štetu na poljoprivrednom gospodarstvu Zapisnikom o verifikaciji. Zapisnik potpisuje korisnik i svi članovi povjerenstva.

Prihvatljiva je obnova poljoprivrednog potencijala na područjima svih JLS u kojima je proglašena prirodna nepogoda zbog potresa 22.3.2020. godine i u svim JLS u kojima je proglašena prirodna nepogoda zbog potresa od 28.12.2020. godine, osim administrativnog centra grada Zagreba.

Prihvatljivima se smatraju troškovi nastali nakon 28.12.2020. godine u svim jedinicama lokalne samouprave u kojima je proglašena prirodna nepogoda zbog potresa na području Sisačko-moslavačke županije

Prihvatljivi troškovi su:

Prihvatljivi opći troškovi:

  1. a) troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata
  2. b) troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

Prihvatljivi materijalni troškovi:

  1. a) investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta
  2. b) građenje/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju
  3. c) popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju
  4. d) nabava domaćih životinja
  5. e) kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg nasada/bilja
  6. f) označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije, ali ne više od 100 eura u kunskoj protuvrijednosti
  7. g) kupnja poljoprivrednog zemljišta, ali ne više od 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta i analiza tla

Postupci nabave za neobveznike javne nabave te obveznike javne nabave kada provode jednostavnu nabavu

Korisnik je dužan pribaviti jednu ponudu. Agencija za plaćanja će kroz svoje provjere utvrditi opravdanost visine troška odabrane ponude.

U slučaju da je korisnik proveo nabavu prije objave ovog Natječaja, ali nakon nastanka prirodne nepogode i realizirao predmet nabave, obvezan  je učitati u Zahtjev za potporu račune.

Ponude/računi učitavaju se u Zahtjev za potporu.

Korisnik je u obvezi ponudu/račun za opće troškove učitati prilikom podnošenja zahtjeva za potporu.

 

Predviđeni rok za podnošenje zahtjeva za potporu od 12. travnja do 15. lipnja 2021. godine