4.06.2018. U srijedu 20. lipnja 2018. godine će Fond objaviti Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila trgovačkim društva, obrtnicima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijelima državne uprave te ostalim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima. Na raspolaganju će biti ukupno 13 milijuna kuna.

U srijedu 20. lipnja 2018. godine će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objaviti Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila trgovačkim društva, obrtnicima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijelima državne uprave te ostalim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima. Na raspolaganju će biti ukupno 13 milijuna kuna koji će se dodijeliti putem subvencija, odnosno financijskih pomoći.

Sredstva u slijedećim iznosima po vozilu moći će se dobiti za:

 • električne bicikle – do 5.000,00 kuna, za 5 do 15 komada
 • električna vozila L1-L7 kategorije – do 20.000,00 kuna
 • vozila kategorije M1 i N1 s hibridnim „plug-in“ pogonom – do 40.000,00 kuna
 • vozila kategorije N1 pogonom na SPP i UPP – do 40.000,00 kuna
 • vozila kategorija M1 i N1 s električnim pogonom – do 80.000,00 kuna
 • vozila kategorije N2, N3, M2, M3 s električnim, „plug-in“ hibridnim pogonom, pogonom na SPP ili UPP – max. 400.000,00 kuna.

Iznos dodijeljenih sredstava ne smije prijeći 40% Fondu opravdanih troškova, odnosno najviše 400.000,00 kn po korisniku. Predmet zahtjeva za sufinanciranje prema ovom Javnom pozivu mogu biti jedno ili više vozila ili kombinacija vozila.

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Za sufinanciranje će biti prihvatljivo novo motorno vozilo koje u trenutku unosa, uvoza ili prodaje u Republici Hrvatskoj ili ranije, nije bilo registrirano, odnosno u slučaju električnog bicikla, nije ranije bilo korišteno. Što se tiče tehničkih uvjeta prihvatljivo je:

 • „plug-in” hibridno vozilo kategorije M1 koje ima dopuštenu emisiju onečišćujuće tvari CO2 iznosa do najviše 50 g/km,
 • vozila klase M1 – isključivo osobna vozila niže i srednje kategorije (gradska i kompaktna vozila), odnosno prema europskoj kategorizaciji tzv. A (mini), B (mali) i C (srednji) segment vozila.

Za sufinanciranje od strane Fonda bit će prihvatljiva vozila sljedećih tehničkih karakteristika:

 • električni bicikl – vozilo koje ima najmanje dva kotača i koje je opremljeno pedalama i pomoćnim električnim motorom čija najveća trajna snaga nije veća od 0,25 kW i koja se progresivno smanjuje do nule kad brzina dostigne 25 km/h, ili prije, ako vozač prestane pokretati pedale,
 • L1: motorna vozila s 2 kotača (mopedi), radnog obujma motora ≤ 50 cm3, ili kod elektromotora najveće trajne nazivne snage ≤4kW i brzine ≤ 45 km/h,
 • L2: motorna vozila s 3 kotača (mopedi), radnog obujma motora ≤ 50 cm3, ili kod elektromotora najveće trajne nazivne snage ≤ 4kW i brzine ≤ 45 km/h,
 • L3: motorna vozila s 2 kotača (motocikli) brzine > 45 km/h
 • L4: Motorna vozila s 2 kotača i bočnom prikolicom (motocikli s bočnom prikolicom), radnog obujma motora > 50 cm³ ili brzine > 45 km/h,
 • L5: Motorna vozila s 3 kotača, simetrično postavljena s obzirom na uzdužnu os vozila (motorni tricikli), radnog obujma motora > 50 cm3 ili brzine > 45 km/h,
 • L6: motorna vozila s 4 kotača (laki četverocikli), čija je masa praznog vozila ≤ od 350 kg što ne uključuje masu baterija kod električnih vozila čija je najveća konstrukcijska brzina ≤45 km/h,
 • L7:motorna vozila s 4 kotača osim lakih četverocikala, čija je masa praznog vozila  ≤ od 400 kg (550 kg za vozila za prijevoz tereta), što ne uključuje masu baterija kod električnih vozila i čija najveća neto snaga motora je ≤ 15 kW,
 • M1: motorna vozila za prijevoz osoba koja osim sjedala za vozača imaju još najviše 8 sjedala,
 • M2: motorna vozila za prijevoz putnika koja osim sjedišta vozača imaju više od 8 sjedišta i čija najveća dopuštena masa nije veća od 5 t,
 • M3: motorna vozila za prijevoz putnika koja osim sjedišta vozača imaju više od 8 sjedišta i čija je najveća dopuštena masa veća od 5 t,
 • N1: motorna vozila za prijevoz tereta najviše dopuštene mase x ≤ 3,5 t,
 • N2:motorna vozila za prijevoz tereta najviše dopuštene mase 3,5 t < x ≤ 12 t,
 • N3: motorna vozila za prijevoz tereta najviše dopuštene mase x > 12 t.

Pravo na sredstva Fonda moći će ostvariti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, trgovačka društva i fizičke osobe (obrtnici) ako:

 • podnesu zahtjev sukladno uvjetima koji će biti naznačeni u Javnom pozivu
 • imaju sjedište na području RH,
 • dostave obveznu dokumentaciju te ispunjavaju uvjete sukladno Javnom pozivu,
 • prihvate uvjete zajedničkog financiranja propisane Javnim pozivom i općim aktima Fonda,
 • ulažu vlastita sredstva za kupnju vozila,
 • registriraju vozila na području Republike Hrvatske (izuzev u slučaju kategorije električni bicikl),
 • nemaju nereguliranih dugovanja prema Fondu,
 • pravovremeno i u potpunosti ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela sredstava za sufinanciranje projekata od strane Fonda,
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
 • ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije (odnosi se na trgovačka društva i fizičke osobe (obrtnike)),
 • nisu poduzetnik u teškoćama (odnosi se na trgovačka društva i fizičke osobe (obrtnike)),
 • sklope ugovor s Fondom o neposrednom sufinanciranju kupnje energetski učinkovitih vozila,
 • ispunjavaju i druge uvjete koji će se utvrditi javnim pozivom.

Podnositelji zahtjeva moraju biti prvi vlasnici vozila za koje podnose zahtjev za sufinanciranje.

Opravdani troškovi ulaganja su troškovi kupnje vozila koji su nastali najranije 20. lipnja 2018. godine. Vrijeme nastanka troškova dokazuje se datumom izdavanja računa za kupnju vozila. Fondu je opravdana kupnja predmetnih vozila plaćenih gotovinom, temeljem ugovora o kreditu ili temeljem ugovora o financijskom leasingu. Vozila nabavljena putem ugovora o operativnom leasingu nisu Fondu opravdan trošak. PDV je opravdan trošak ukoliko nije nadoknadiv odnosno ukoliko prijavitelj nema pravo ostvariti odbitak.

Zahtjev za sufinanciranje kupnje vozila prema ovom Javnom pozivu treba sadržavati slijedeću obveznu dokumentaciju:

 1. Prijavni obrazac koji se može preuzeti s mrežne stranice Fonda (www.fzoeu.hr), popunjen u cijelosti, ovjeren, te vlastoručno potpisan od odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva (potpisani i ovjeren primjerak u izvorniku),
 2. CD-u ili DVD-u ili USB-u s popunjenim prijavnim obrascem u Excel .xlsx datoteci (neovjeren i nepotpisan),
 3. Ponuda za kupnju vozila izdana od strane prodavatelja,
 4. Tehničke karakteristike vozila koje je predmet ponude, iz kojih je jasno vidljiva kategorija vozila, proizvođač, model, vrsta pogona (električni / „plug-in“ hibridni, SPP, UPP), snaga vozila (kW) te emisija CO2 (g/km,gdje je primjenjivo), a koje osim ponudom mogu biti izražene i katalogom, certifikatom itd.
 5. Potvrda Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja, ne starija od 30 dana od dana prijave na ovaj Javni poziv (u izvorniku),
 6. Izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da li će se PDV u računima za utvrđivanje opravdanih troškova Fonda koristiti ili se neće koristiti kao pretporez u obračunskom razdoblju, ovjerenu pečatom i potpisom odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva za sufinanciranje (u izvorniku), kao i drugu dokumentaciju na zahtjev Fonda.

U slučaju da su podnositelji zahtjeva JLP(R)S, tijela državne uprave ili ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, zahtjev za sufinanciranje mora dodatno sadržavati:

 • Izjavu o osiguranju vlastitih sredstava za provedbu projekta s naznakom odgovarajuće stavke u proračunu/financijskom planu ovjerenu pečatom i potpisom odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja, odnosno Izjavu da će se vlastita sredstva za provedbu projekta osigurati rebalansom proračuna/financijskog plana ukoliko ista nisu bila planirana (u izvorniku).

U slučaju da su podnositelji zahtjeva trgovačka društva ili fizičke osobe (obrtnici), zahtjev za sufinanciranje mora dodatno sadržavati sljedeću dokumentaciju, ne stariju od 30 dana od dana prijave na ovaj Javni poziv:

 • Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti, ovjerenu i potpisanu od odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva u izvorniku (obrazac Izjave može se preuzeti s mrežne stranice Fonda) http://www.fzoeu.hr/hr/propisi/opci_akti_fonda/,
 • Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti povezanih društava, ovjerenu i potpisanu od odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva u izvorniku (obrazac Izjave može se preuzeti s mrežne stranice Fonda) http://www.fzoeu.hr/hr/propisi/opci_akti_fonda/,
 • Izjavu poduzetnika da nije u teškoćama, ovjerenu i potpisanu od odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva u izvorniku (obrazac Izjave može se preuzeti s mrežne stranice Fonda) http://www.fzoeu.hr/hr/propisi/opci_akti_fonda/,
 • Izvod iz sudskog ili obrtnog registra (iznimno, navedeni dokument ne smije biti stariji od 90 dana od dana prijave na ovaj Javni poziv),
 • BON 2 ili SOL 2 (u izvorniku).

Ukoliko Korisnik dostavlja dokumentaciju za više od jedne vrste vozila, potrebno je za svaku pojedinu vrstu vozila dostaviti tehničke karakteristike svakog pojedinog vozila.

Zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje (koji mora sadržavati svu obveznu dokumentaciju koja će biti propisana javnim pozivom) započinje dana20. lipnja  2018. godine u 09:00 sati, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2018. godine, odnosno dostavom posljednjeg zahtjeva kojim su iskorištena predviđena sredstva.

Zahtjev za sufinanciranje i sva obvezna  dokumentacija dostavlja se preporučenom poštom (s naznakom datuma i vremena zaprimanja u poštanskom uredu na omotnici) ili osobno putem pisarnice Fonda u zatvorenoj omotnici s nazivom ili imenom i adresom podnositelja zahtjeva, na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb,uz naznaku: „Zahtjev na javni poziv za vozila – pravne osobe – 2018.“

Podnositelj zahtjeva u roku za dostavu zahtjeva, a prije donošenja odluke o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Fonda može svojom potpisanom izjavom odustati od istog, izmijeniti ga ili isti dopuniti. Dopunom dokumentacije nije dopušteno mijenjati zahtjev za sufinanciranje na način kojim se povećavaju tražena bespovratna sredstva od Fonda.

Zahtjevi će se razmatrati kronološki, prema datumu i vremenu njihovog zaprimanja u poštanskom uredu ili u pisarnici Fonda (ukoliko se zahtjev dostavlja osobno) te će biti ocjenjivani u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda.

Svi zainteresirani se pozivaju da dobro prouče cjelokupni tekst javnog poziva koji će u srijedu 20. lipnja 2018. biti objavljen u Narodnim novinama i mrežnim stranicama Fonda, kako bi se uspješno prijavili na javni poziv te ostvarili pravo na sufinanciranje od strane Fonda.

Prijavni obrazac
XLSX 222.39 kB