Program podrške 2016. zaklade “Kultura Nova”

Zaklada “Kultura Nova” u okviru Programa podrške 2016 raspisuje javne pozive u četiri programska područja:

PP1: Razvojna podrška za organizacije

Financijska podrška u ovom programskom području namijenjena je isključivo za operativne troškove, odnosno za troškove povezane s onim permanentnim aktivnostima organizacije koje su temelj za svako programsko djelovanje. Riječ je o troškovima kao što su naknade za rad, financijsko-administrativni troškovi, troškovi najma ureda, režijski troškovi, troškovi komunikacije itd.

Kategorije:

 a1) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 50.000 kn,
a2) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 100.000 kn,
b1) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 50.000 kn,
b2) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 100.000 kn.

Prihvatljivi prijavitelji: udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj i koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja ovog Javnog poziva.

PP2: Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa

Financijska podrška u ovom programskom području namijenjena je fazi koja prethodi svakom kulturnom i umjetničkom pothvatu: osmišljavanju i pripremi rada, djela, projekta ili programa na području suvremene kulture i umjetnosti.

Kategorije:

 a) umjetničko istraživanje do 20.000 kn,
b) priprema međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn,
c) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn.

Prihvatlljivi prijavitelji: udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj.

PP3: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj

Podrška u ovom programskom području usmjerena je prema povezivanju organizacija civilnog društva koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti, kao i njihovu umrežavanju s udrugama iz drugih područja te ustanovama u kulturi.

Kategorije:

a) programska platforma na nacionalnoj razini do 140.000 kn,
b) zagovaračka platforma na subnacionalnoj razini do 90.000 kn.

Prihvatljivi prijavitelji: Kao koordinator platforme može se prijaviti udruga ili umjetnička organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti, registrirana u Republici Hrvatskoj, koja aktivno djeluje najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja ovog Javnog poziva.

PP4: Razvoj suradničkih platformi u Jugoistočnoj Europi

Naglasak je na razvijanju suradnje kroz provedbu zagovaračkih aktivnosti te razmjenu programa, znanja, iskustava i dobrih praksi između organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti iz Republike Hrvatske i drugih zemalja Jugoistočne Europe.

Najviši iznos sredstava koji se može zatražiti u ovom programskom području je 220.000 kn.

Prihvatljivi prijavitelji: Kao koordinator platforme na ovaj Javni poziv može se prijaviti udruga ili umjetnička organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti, registrirana u Republici Hrvatskoj, koja aktivno djeluje najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja ovog Javnog poziva.

Svaki prijavitelj ima pravo podnijeti po jednu prijavu u programskim područjima 1, 3 i 4 dok za Programsko područje 2 može u svakoj od tri kategorije podnijeti po jednu prijavu.

Prijave se predaju isključivo u elektroničkom obliku. Rok za podnošenje prijava je 27. rujna 2015. do 16h.

Cjelokupna dokumentacija Programa podrške 2016 kao i e-prijavnice za sve kategorije i programska područja, dostupni su OVDJE.

Izvor: kulturanova.hr