Ministarstvo za demografiju, mlade i socijalnu politiku raspisalo je Javni poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2017. godinu.

Opći cilj Poziva je osnaživanje udruga mladih i za mlade te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svrhu podizanja kvalitete života mladih.
Posebni ciljevi Poziva jesu:
– poticanje mladih za preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog građanina u različitim dijelovima društvenog života i rješavanju pojedinih društvenih problema,
– podizanje razine informiranosti mladih o njihovim pravima i mogućnostima te o programima i uslugama koje im se nude u lokalnoj zajednici,
– poticanje organizacija civilnog društva i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u poboljšanju uvjeta za zadovoljavanje potreba mladih

Prijavitelji sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekte za sljedeća prioritetna područja:
A.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
A.2. Lokalni info-centri
A.3. Lokalni i regionalni programi za mlade
Za svako prioritetno područje osiguran je zaseban iznos, a za provedbu Poziva ukupno je osigurano je 3.800.000,00 kuna. Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je od 40.000,00 kuna, a maksimalni iznos po pojedinom projektu je 150.000,00 kuna, ovisno o prioritetnom području Poziva.
Prihvatljivo vremensko razdoblje za provedbu projekata je 6 do 12 mjeseci. Okvirni broj projekata koji se planira financirati: 30-40.

Prijavu na Poziv može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Poziva, koja aktivno djeluje u jednom od prioritetnih područja aktivnosti raspisanih pozivom, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, a koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema ovom Ministarstvu, te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora. Prijavitelj mora udovoljiti i drugim uvjetima koji su detaljno navedeni u Uputama za prijavitelje.

Prijavu na Poziv može podnijeti i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja je ispunila ugovorne obveze prema ovom Ministarstvu i svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora te je osigurala organizacijske, ljudske, prostorne i djelomično financijske resurse za obavljanje djelatnosti.

Prijava projekta u partnerstvu nije obvezna (osim za područje A.3.), međutim, poželjno je da udruga provodi projekt u partnerstvu s dionicima na lokalnoj, ali i nacionalnoj razini, posebno ukoliko bi partnerstvo dovelo do uspješnije realizacije ciljeva projekta i njegove učinkovitije provedbe.
Za prioritetno područje A.3. Lokalni i regionalni programi za mlade, obvezno je partnerstvo s jednom ili više udruga mladih i za mlade koje imaju sjedište i djeluju na području jedinice lokalne samouprave koja prijavljuje projekt. U slučaju da na području jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koja prijavljuje projekt ne postoji dovoljno osnažena udruga mladih i za mlade, moguće je ostvariti partnerstvo s jednom ili više udruga mladih i za mlade koje imaju sjedište i djeluju na području neke druge jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave.
Prihvatljivi partneri mogu biti i:
• javne ustanove ,
• jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
• udruge (obavezno partnerstvo za prioritet A.3.).

Prihvatljive projektne aktivnosti su:
Aktivno sudjelovanje mladih u društvu (npr. educiranje mladih o političkim procesima te mogućnostima uključivanja u donošenje odluka kroz uključenost u različite mehanizme kao što su savjeti mladih, vijeća učenika, studentski zborovi i sl.; projekti kojima se potiče suradnja udruga mladih i za mlade s takvim tijelima, projekti osnaživanja (mentoriranja) manjih/lokalnih organizacija i neformalnih inicijativa mladih za uključivanje u javne politike na nacionalnoj i EU razini, projekti usmjereni rješavanju konkretnih društvenih/lokalnih problema kroz aktivističko i volontersko djelovanje; poticanje uključivanja mladih u život lokalne zajednice i donošenje odluka na lokalnoj razini, projekti umrežavanja organizacija mladih te povezivanje s neformalnim inicijativama mladih, u svrhu kvalitetnog zagovaranja zajedničkih interesa i tema, itd.), npr.:
– zapošljavanje mlade nezaposlene osobe;
– savjetodavne usluge za mlade;
– informiranje mladih;
– edukacijske aktivnosti;
– promotivne aktivnosti;
– neposredan rad s korisnicima;
– individualni i grupni rad s korisnicima;
– javno-zagovaračke aktivnosti;
– usluge evaluacije;
– socijalna i humanitarna djelatnost udruga;
– nabava opreme potrebne za rad Lokalnog info-centra za mlade.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 30 dana, a završava 21. srpnja 2017. godine. 

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Izvor: Ministarstvo za demografiju, mlade i socijalnu politiku