Predmet ovog natječaja je dodjela vaučera u vrijednosti do 10.000,00 kuna za izradu prijavne dokumentacije za projekte sufinancirane iz Europskog fonda za regionalni razvoj – eng. kratica ERDF (Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.).
Ukupan iznos predviđenih sredstava za provedbu ovog natječaja iznosi 200.000 kuna.
Sredstva su namijenjena sufinanciranju izrade projekata za prijavu na natječaj „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“.
Financijska sredstva osigurana su u proračunu HGK za 2016. godinu.

Pravo sudjelovanja na ovom natječaju imaju trgovačka društva, članice HGK registrirane u Republici Hrvatskoj koja zadovoljavaju kriterije prihvatljivosti propisane gore navedenim natječajem.
Dodatni kriteriji koje prijavitelji na ovaj natječaj trebaju ispuniti su sljedeći:

  • prijavitelj ima najmanje jednog zaposlenika u 2014. i 2015. godini, na temelju broja godišnjih jedinica rada te je za spomenute godine podnio financijska izvješća Financijskoj agenciji;
  • prijavitelj je mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnik;- prijavitelj nije u poteškoćama;
  • prijavitelj nije u postupku stečaja ili postupku likvidacije;
  • prijavitelj nije u postupku predstečajne nagodbe;
  • prijavitelj ima ispunjene obveze vezane uz plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonskim odredbama;
  • prijavitelj ima podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima;
  • prijavitelj ima podmirene obveze prema HGK;

Vaučerima iz ovog natječaja financirat će se izrada prijavne dokumentacije za projekte sufinancirane iz EFPR-a, a što uključuje ispunjavanje prijavnih obrazaca, izradu poslovnih planova i studije izvedivosti, odnosno ostalih dokumenata propisanih natječajima raspisanima od strane nadležnog provedbenog tijela.

Prijava na ovaj natječaj obavlja se dostavom u potpunosti ispunjenog, potpisanog i pečatom ovjerenog prijavnog obrasca, isključivo elektronskim putem na e-mail adresu eu@hgk.

Prijave se obrađuju prema redoslijedu zaprimanja, pri čemu se u obzir uzima dan, sat i minuta zaprimanja prijave na adresu iz prethodnog stavka. Rok za podnošenje prijava počinje teći od 4. srpnja 2016. do 29. srpnja 2016., odnosno do iskorištenja sredstava.

Više informacija o natječaju pronađite na www.hgk.hr

Prijavni obrazac i javni poziv za prijavitelje nalaze se u prilogu.