Na temelju sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. („Narodne novine“, broj: 113/18), Strateškom planu Središnjeg državnog ureda za šport za razdoblje 2019. – 2021., a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15), Središnji državni ured za šport raspisuje Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2019. godini.

Temeljni ciljevi Natječaja su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju športa, a usmjerene su na obuku neplivača, poticanje bavljenja rekreativnim i amaterskim športom, organiziranje športskih natjecanja ili sudjelovanja na športskim natjecanjima te organiziranje međunarodnih športskih konferencija.

Prihvatljivi prijavitelji
Prijavitelj na Natječaj mora biti udruga iz sustava športa koja je osnovana sukladno Zakonu o
udrugama i Zakonu o sportu te ispunjava sljedeće uvjete:
 upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske i djeluje na području Republike Hrvatske
najmanje godinu dana zaključno s danom objave Natječaja u području aktivnosti za koju
prijavljuje program;
 upisana je u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija i vodi transparentno
financijsko poslovanje u skladu s propisima o neprofitnom računovodstvu;
Upute za prijavitelje
 upisana je u Registar sportskih djelatnosti;
 uskladila je statut s odredbama Zakona o udrugama ili je podnijela zahtjev za usklađivanjem
statuta nadležnom uredu;
 ciljano i prema djelatnostima djeluje u području aktivnosti za koju prijavljuje program;
 pravodobno i u cijelosti ispunila je ugovorene obveze preuzete na temelju prijašnjih ugovora
o dodjeli bespovratnih sredstava prema Središnjem državnom uredu i svim drugim
davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora;
 ima materijalne i ljudske resurse za provedbu prijavljenog programa;
 protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno
osuđena za počinjenje kaznenog djela navedenog u članku 48. stavku 2.alineji d) Uredbe o
kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa
za opće dobro koje provode udruge;
 uredno ispunjava obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i
plaćanje poreza te druga davanja prema Državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba;
 koja će za prijavljeni program osigurati financijska sredstva za sufinanciranje i iz ostalih izvora
u iznosu ne manjem od 20% vrijednosti programa;
 ima stručne programe koji zadovoljavaju uvjete iz programskog područja na koji se
prijavljuje;
 za 2019. godinu nije dobila financijska sredstva od strane Središnjeg državnog ureda za šport
za sufinanciranje programa za koji podnosi prijavu na Natječaj.
Prijavitelji na Natječaj mogu imati partnere u provedbi programa. Prihvatljivi partneri mogu biti:
 udruge iz sustava športa;
 ustanove iz sustava športa;
 odgojno – obrazovne ustanove (dječji vrtići, osnovne škole i srednje škole).

Prihvatljive aktivnosti koje će se sufinancirati Natječajem
Prihvatljive aktivnosti su:
 bavljenje amaterskim športom i športskom rekreacijom;
 organiziranje športskog natjecanja ili sudjelovanje na športskom natjecanju;
 obuka neplivača;
 organiziranje međunarodne športske konferencije.
Smatraju se neprihvatljivim i neće se razmatrati programi prijavitelja:
 koji su usmjereni na političke ili religijske ciljeve/ili aktivnosti;
 čije je financiranje predviđeno Državnim proračunom Republike Hrvatske te koji se u
potpunosti financira prema posebnim propisima (npr. Zakonom o sportu, Zakonom o
studentskome zboru i drugim studentskim organizacijama…);
Upute za prijavitelje
 koji su usmjereni isključivo zadovoljavanju temeljnih potreba poslovanja prijavitelja (npr.
troškovi redovitog poslovanja).
Program se mora provoditi isključivo na području Republike Hrvatske, osim programa koji se odnose
na programsko područje 2 „Poticanje programa organiziranja športskih natjecanja ili sudjelovanja
na športskim natjecanjima“ u kojima se sufinanciraju neke od aktivnosti sudjelovanja športaša na
športskim natjecanjima u inozemstvu.
Prijavitelj treba imati planirane i druge izvore financiranja (najmanje u iznosu od 20% od ukupno
planiranog troška programa) koji će osigurati održivost provođenja programa. Prijavitelj koji
prijavljuje program odgovoran je za njegovu provedbu i izvještavanje.

Natječaj je otvoren danom objave na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za šport, odnosno od 10. siječnja do 15. ožujka 2019. godine.

Više informacija možete pronaći na poveznici.