1. Predmet natječaja:
Dodjela potpora poljoprivrednim gospodarstvima za slijedeće mjere:
1. umjetno osjemenjivanje krava i junica,
2. uzgoj i držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (turopoljska svinja i hrvatski posavac).

1. umjetno osjemenjivanje krava i junica
Potpora se odobrava u visini do 100% iznosa troškova po osjemenjenoj kravi ili junici (ne uključujući pregone), a najviše do 10.000,00 kuna godišnje po korisniku.
2. uzgoj i držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (turopoljska svinja, hrvatski posavac)
Potpora za unapređenje i očuvanje genetskog potencijala u stočarstvu odnosi se na uzgoj i držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (kobila i pastuha hrvatski posavac i hrvatski hladnokrvnjak, krmača i nerasta turopoljske svinje) definirane u Popisu izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja. Uvjet za dodjelu potpore:
– ostvaruje korisnik po rasplodnom grlu/komadu upisane uzgojno valjane rasplodne izvorne i zaštićene pasmine domaće životinje u JRDŽ.

Iznos potpore:
– do 500,00 kuna po grlu konja,
– do 500,00 kuna po grlu svinje.
Iznos potpore po korisniku za turopoljsku svinju iznosi najviše do 30.000,00 kuna, za hrvatskog posavca do 5.000,00 kuna.
2. Opći uvjeti i kriteriji za dobivanje potpore:
Natječaju za dobivanje potpore male vrijednosti mogu pristupiti obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju status fizičke osobe ili obrtnika i pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a koja udovoljavaju slijedećim uvjetima:
– upisana su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
– imaju prebivalište, odnosno sjedište i bave se poljoprivrednom proizvodnjom na području Grada Velike Gorice;
– imaju dokaz o obavljenom ulaganju za koje traže potporu;
– životinje moraju biti upisane u JRDŽ (Jedinstveni Registar domaćih životinja);
-da životinje nisu smještene na području užeg dijela naselja Velike Gorice, sukladno članku 93. Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik 10/16, 10/18, 8/19).
Pojedina gradska potpora poljoprivredi korisnicima se odobrava nakon provjere dokumentacije i moguće kontrole na terenu.
Za isto ulaganje korisnik može potporu ostvariti samo jedanput. Pojedinom korisniku može se u jednoj proračunskoj godini dodijeliti potpora u ukupnom iznosu do maksimalno 30.000,00 kuna, a jedna mjera ne isključuje drugu.
3. Potrebna dokumentacija:
– odgovarajući zahtjev za dodjelu potpore male vrijednosti u 2022. godini
– dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (preslika rješenja ili elektroničke poljoprivredne iskaznice- ePI),
– preslika osobne iskaznice – za fizičke osobe,
– preslika dokaza o upisu u odgovarajući registar – za pravne osobe,
– preslika žiro računa s pripadajućim IBAN brojem;
– izjava o primljenim potporama „de minimis“,
– izjava o statusu poreznog obveznika,
– dokumentirani izdaci za koje se traži potpora (računi, ugovori, uplatnice i sl.)
– upravna pristojba od 20,00 kn.
Po potrebi Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj može zatražiti dodatnu dokumentaciju i obrazloženje.
4. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u sobi 407/IV Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica i na web stranici grada Velike Gorice – www.gorica.hr.

Zahtjev i pripadajuća dokumentacija mogu se predati neposredno u pisarnici ili poslati poštom na adresu:
Grad Velika Gorica, Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj,
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica
s naznakom “Zahtjev za dodjelu potpore male vrijednosti”.
5. Vrijeme trajanja natječaja:

Natječaj za mjeru:
1. umjetno osjemenjivanje krava i junica otvoren je do 15.12.2022. godine odnosno do utroška sredstva.
2. uzgoj i držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (turopoljska svinja i hrvatski posavac) otvoren je do 30.9.2022. godine odnosno do utroška sredstava.

6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Velike Gorice, soba 407/IV ili na tel. 6269-947.

Dokumentacija za prijavu dostupna je ovdje

Izvor: http://www.gorica.hr/