Predmet ovog Javnog poziva je pružanje stručne tehničke pomoći korisnicima u svrhu kvalitetnije i pravovremene pripreme projekata odnosno prijave projektnih prijedloga na otvorene natječaje i javne pozive u okviru strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESI fondova) i programa EU.

Tehnička pomoć obuhvaća sufinanciranje troškova usluge stručne tehničke pomoći konzultanata za pisanje prijave projektnih prijedloga na otvorene natječaje i javne pozive u okviru ESI fondova i programa EU.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine) na području Zagrebačke županije (u daljnjem tekstu: Županija) i pravne osobe koje djeluju na području Županije, kojima je jedini osnivač ili jedan od suosnivača Županija, a koji su do prijave na javni poziv prijavili projekt u okviru ESI fondova te programa EU u programskom razdoblju 2014.-2020.

Prihvatljivi prijavitelji mogu biti vodeći partneri ili partneri na projektu, a pravo na potporu za prijavu jednog projekta može ostvariti samo jedan od partnera na konkretnom projektu.

Maksimalna visina iznosa potpore po jednoj prijavi iznosi 30.000,00 kn.

 

Visina iznosa potpore za Tehničku pomoć utvrđivat će se sukladno indeksu razvijenosti prijavitelja na Javni poziv, odnosno jedinice lokalne samouprave na području Županije u kojoj se nalazi sjedište prijavitelja na Javni poziv:

  • JLS – I., II., III. i IV. skupine razvijenosti                   – 100% iznos potpore,
  • JLS – V. i VI. skupine razvijenosti                             –    80% iznos potpore,
  • JLS – VII. i VIII. skupine razvijenosti             –    60% iznos potpore i
  • pravne osobe iz st. 1. ove točke Javnog poziva         –  100% iznosa potpore

Kriterij za dodjelu potpore je redoslijed podnošenja prijave na Javni poziv.

Projekt mora biti prijavljen u Bazu projekata koju vodi Razvojna agencija Zagrebačke županije (RA ZŽ) do dana prijave na javni poziv.

Prihvatljivi troškovi su svi izdaci koji se odnose na troškove usluge stručne tehničke pomoći konzultanata za izradu pripreme i prijave projektnog prijedloga na natječaje/javne pozive u okviru ESI fondova i programa EU, a koji su nastali nakon 01. lipnja 2018. godine do dana prijave na javni poziv, za projekte koji do sada nisu bili sufinancirani sredstvima Zagrebačke županije. 

Prijava na javni poziv podnosi se putem sustava „e-prijave“ najkasnije do 13. prosinca 2019. godine, u 14,00 sati.

Više informacija o Natječaju te popis dokumentacije za prijavu dostupan je ovdje