Na temelju Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15) te Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Velike Gorice za 2020. godinu namijenjenih financiranju programa /projekata udruga mladih i udruga za mlade, Gradonačelnik Grada Velike Gorice objavljuje: Javni poziv za predlaganje programa/projekata udruga mladih i udruga za mlade u 2020. godini

I.
Javni poziv objavljuje se u svrhu dodjele financijskih potpora za programe udruga mladih i udruga za mlade koji se provode za korisnike s područja Grada Velike Gorice u 2020. godini a koji pridonose podizanju kvalitete života mladih.

II.
Prijavitelji sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti programe/projekte za sljedeća prioritetna područja:

PRIORITETNO PODRUČJE 1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
a) Provedbu radionica, edukacija, treninga i tribina za mlade koje razvijaju aktivno građanstvo i društvenu toleranciju
b) Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu
c) Mladi i održivi razvoj zajednice
d) Poticanje međunarodne mobilnosti mladih
PRIORITETNO PODRUČJE 2. Aktivno djelovanje mladih i razvoj lokalnih udruga mladih
a) Provedba radionica, edukacija i/ili treninga za mlade o pokretanju i osnivanju udruga za mlade, poticanje razvijanja vlastitih ideja i inicijativa, aktivnom građanstvu u lokalnoj zajednici i sl.
b) Druge programske ili projektne aktivnosti koje razvijaju poticajno okruženje za razvoj udruga mladih i za mlade te potiču njihovo aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici
c) Provedbu radionica i treninga za jačanje kapaciteta udruga mladih i udruga za mlade
PRIORITETNO PODRUČJE 3. Programi kulture i programi nezavisne kulture mladih
a) Strateška suradnja s Gradom Velikom Goricom na razvoju nezavisne kulture mladih u Gradu Velikoj Gorici
b) Organiziranje zajedničkih kulturnih manifestacija i festivala za mlade i ostale građane
c) Druge programske ili projektne aktivnosti kulture i nezavisne kulture mladih

PRIORITETNO PODRUČJE 4. Podizanje kvalitete života mladih u Gradu Velikoj Gorici
a) Provedba radionica, edukacija, i tribina za mlade koji su usmjereni podizanju kvalitete života mladih u Gradu Velikoj Gorici
b) Provedbu radionica, edukacija, treninga i tribina za mlade koje nude raznovrsne socijalne usluge za mlade i/ili su usmjerene prevenciji ovisnosti među mladima u lokalnoj zajednici
c) Provedba radionica, edukacija i treninga koji su usmjereni na tjelesnu aktivnost mladih a koje doprinose razvoju stvaralačkog potencijala, zdravlja, životnog optimizma, zadovoljstva i kvalitete života mladih
d) Druge programske ili projektne aktivnosti koje pozitivno utječu na kvalitetu života mladih u Gradu Velikoj Gorici
PRIORITETNO PODRUČJE 5. Mladi u ruralnim sredinama
a) Provedba radionica, edukacija, i tribina za mlade koji su usmjereni podizanju kvalitete života mladih u ruralnim sredinama
b) Organizacija slobodnog vremena mladih u ruralnim sredinama
c) Druge programske ili projektne aktivnosti koje pozitivno utječu na kvalitetu života mladih u Gradu Velikoj Gorici
III.
Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 125.000,00 kn (stodvadesetpettisućakuna).

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 2.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 14.000,00 kuna.

IV.
Javni poziv otvoren je do 31.10.2020. ili do iskorištenja sredstva u Proračunu Grada Velike Gorice za 2020. godinu.

V.
U Uputama za prijavitelje, koje su sastavni dio ovog poziva detaljno su opisani uvjeti Poziva, postupak prijave, procjene i donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstva. Prijavljeni program mora biti pripremljen sukladno Uputama za prijavitelje.

VI.
Propisana dokumentacija za ovaj Poziv predaje se u papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave, poštom ili dostavom u pisarnicu Grada Velike Gorice, obavezno uz naznaku:

„Javni poziv za predlaganje programa/projekata udruga mladih i udruga za mlade u 2020. godini
PRIJEDLOG PROGRAMA ILI PROJEKTA UDRUGA MLADIH I UDRUGA ZA MLADE u 2020. GODINI“

-NE OTVARATI-

na adresu:

Grad Velika Gorica
Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i šport
Trg kralja Tomislava 34
10 410 Velika Gorica

Natječajna dokumentacija za ovaj Poziv u elektroničkom obliku dostavlja se mailom na adresu: zdenko.djuran@gorica.hr
Prijedlozi programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Grada Velike Gorice www.gorica.hr
Povjerenstvo će razmatrati samo one programe koji su pravodobno prijavljeni te koji zadovoljavaju propisane uvjete Poziva.

VII.

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: zdenko.djuran@gorica.hr

Dokumentaciju te više informacija možete pronaći ovdje

 

Izvor: http://www.gorica.hr/