Hrvatska turistička zajednica objavila je Javni poziv za potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima u 2017. godini.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora Hrvatske turističke zajednice za poduzetničke i javne projekte na turistički nerazvijenim područjima koji pridonose sljedećim ciljevima:
• aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista na turistički nerazvijena područja, posebice u PPS razdoblju,
• izgradnji, obnovi i podizanju kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja na turistički nerazvijenim područjima,
• izgradnji i obnovi javne turističke infrastrukture na turistički nerazvijenim područjima,
• razvoju turističke ponude s većom dodanom vrijednošću koja će omogućiti veću prosječnu potrošnju turista,
• razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju zaposlenosti na turistički nerazvijenim područjima, posebice u PPS razdoblju.

U smislu ovog Javnog poziva, pod turistički nerazvijenim područjem smatraju se:
• područja svih kontinentalnih županija, osim područja Grada Zagreba,
• sva naselja s područja ostalih županija, koja na svojem području nemaju izlaz na more.

Sredstva potpore odobravat će se za sljedeće programe:

Mjera 1. – Programi razvoja i unapređenja ključnih proizvoda u PPS razdoblju
1. wellness i zdravlje (izgradnja ili obnova vanjskih bazena tlocrtne površine od najmanje 30 m2 i unutarnjih bazena tlocrtne površine od najmanje 20 m2, wellness, oprema za fitness centre/teretane (sprave za vježbanje i dodatna oprema za vježbanje), oprema za studio za masažu, oprema za saune i oprema za wellness studio (masažni bazeni-whirpool, ležaljke, stolovi, lampe i sl.) te dodatna oprema za wellnes),
2. kulturni turizam (ulaganje u infrastrukturu i sadržaje kulturnih ustanova),
3. cikloturizam (ulaganje u infrastrukturu i opremu za odmorišta, bike servise, bike & bed smještaj),
4. pustolovni i sportski turizam (potrebna infrastruktura i oprema za izletišta, špilje, rafting, stijene za penjanje, vidikovce, igrališta),
5. poslovni turizam (ulaganje u infrastrukturu i nabava opreme za potrebe održavanja poslovnih skupova),
6. gastro i eno turizam (ulaganje u kušaonice vina i drugih pića i gastroproizvoda, vinotočja, pokretne kuhinje za show cooking).

Mjera 2. – Programi razvoja turističkih inicijativa i proizvoda
1. razvoj, obnova i podizanje kvalitete smještajne ponude (izgradnja novih ili rekonstrukcija postojećih smještajnih kapaciteta – hotel, hostel, aparthotel, turistički apartmani i pansion i drugo, npr. uvođenje sustava za grijanje i/ili hlađenje u smještajne objekte, ugradnja dizala u smještajne objekte ),
2. izgradnja, obnova i opremanje kampova, kamp naselja, kampirališta i kamp odmorišta,
3. uređenje i stavljanje u turističku funkciju javnih sadržaja i turističke infrastrukture (npr. izletišta, vidikovci, promatračnice, poučne pješačke staze, biciklističke, vinske i druge tematske staze, špilje, stijene za penjanje, golf vježbališta, plaže na jezerima, rijekama, šljunčarama, turistički brod, vlak i dr.).
4. uređenje/izgradnja dodatnih sadržaja uz smještajne objekte (npr. dodatni sadržaji uz bazene, bazeni za djecu, sportsko-rekreacijski i zabavni sadržaji, prostori za tematska i zabavna događanja, igraonice i sadržaji za djecu, sadržaji i/ili elementi pristupačnosti za osobe s invaliditetom).

Najniži iznos potpore 50.000,00 kn
Najviši iznos potpore 200.000,00 kn

Prijaviti se mogu:
– pravne osobe i obrtnici, koji imaju registriranu ugostiteljsku djelatnost ili djelatnost pružanja usluga u turizmu (dokazuje se izvodom iz sudskog ili obrtnog registra)
– OPG-i upisani u Upisnik obiteljskih gospodarstava
– ustanove
– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sredstva potpore ne mogu se dodijeliti i koristiti za:
• kupnju nekretnina (objekata i zemljišta) i prijevoznih sredstava za službene i privatne potrebe podnositelja zahtjeva,
• ulaganje u izgradnju, obnovu ili uređenje nekretnina koje nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva ili ako podnositelj zahtjeva nema po ugovoru ili drugoj osnovi pravo dugoročnog raspolaganja ili upravljanja predmetnom nekretninom, područjem ili lokalitetom (najmanje na rok od 10 godina),
• troškove redovnog poslovanja podnositelja zahtjeva (plaće i ostala primanja zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade),
• zabavne/estradne/sportske manifestacije, sajamske i dr. priredbe, festivale i događanja temeljena na kulturnoj baštini, običajima, tradicijskoj gastro i eno-ponudi (folklor, tradicijski napjevi i plesovi, tematska događanja itd.),
• troškove promocije uključujući izradu promotivnih i informativnih materijala (prospekti, karte, CD, DVD, filmovi i dr.),
• objekte javne komunalne infrastrukture,
• izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije,
• sve druge troškove koji nisu neposredno vezani za realizaciju kandidiranog projekta,
• troškove marketinga koji su temeljeni na medija planu za udruženo oglašavanje s HTZ-om,
• programe paket-aranžmana ili tura.

Po pojedinom projektu sufinancirat će se samo stvarno realizirani i plaćeni troškovi u 2017. i to najviše do 50% opravdanih / prihvatljivih troškova provedbe projekta, uz uvjet da korisnik odobrene potpore uloži preostala sredstva najmanje u iznosu odobrene potpore, odnosno u iznosu realiziranih troškova realizacije projekta, što se potvrđuje bankarskim izvodima koji dokazuju izvršena plaćanja dokaznih računa ili originalnim računima plaćenim u gotovini za troškove realizacije projekta koji se uobičajeno plaćaju u gotovini.

Rok za podnošenje kandidatura je 28. travnja 2017. godine.

Više informacija možete pronaći ovdje.

Izvor: HTZ