Ciljevi provedbe Plana poticanja razvoja poljoprivrede Sisačko-moslavačke županije utvrđeni su
važećom Županijskom razvojnom strategijom, a to su:
1. Poticanje proizvodnje bilja i stvaranja dodane vrijednosti poljoprivrednih proizvoda
2. Korištenje poljoprivrednih površina
3. Ulaganja u stočarsku proizvodnju i proizvodnju riba (akvakulturu)
4. Ekološka poljoprivredna proizvodnja
5. Poticanje neproizvodnih aktivnosti u svrhu povećanja vrijednosti poljoprivrednih
proizvoda i prerađevina

PRIHVATLJIVI KORISNICI
Poduzetnici, fizičke i pravne osobe upisane u upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji obavljaju
poljoprivrednu djelatnost na području Sisačko-moslavačke županije.
Specifični uvjeti prihvatljivosti korisnika Plana poticanja razvoja poljoprivrede Sisačko-moslavačke
županije za 2020. godinu su:
– „profesionalni poljoprivrednik“ je korisnik koji je upisan u Registar obveznika PDV-a, obveznik
plaćanja doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivredne djelatnosti i ako je
pravna osoba ima najmanje jednog zaposlenog
– „ekološki poljoprivrednik“ je korisnik koji je upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji i
posjeduje Potvrdnicu o ekološkoj proizvodnji ili Potvrdnicu o proizvodnji u prijelaznom razdoblju za
proizvodnju za koju je tražio potporu
– „mladi poljoprivrednik“ je korisnik koji nije stariji od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva (dan prije
navršavanja 41 godine starosti). Ukoliko je podnositelj fizička osoba prilaže se obostrana preslika osobne
iskaznice podnositelja, odnosno, ako je podnositelj pravna osoba prilaže se obostrana preslika osobne
iskaznice odgovorne osobe.

PRIHVATLJIVA ULAGANJA
Prihvatljiva ulaganja za dodjelu potpora su ona koje kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:
– provodi ih prihvatljiv Korisnik,
– realiziraju se na području Sisačko-moslavačke županije,
– iznos ukupnih prihvatljivih troškova ne smije biti niži od iznosa minimalnog ulaganja, gdje je to
propisano,
prihvatljivi troškovi moraju biti u skladu s Javnim pozivom te fakturirani i plaćeni u razdoblju od 1.
siječnja 2020. do 31. prosinca 2020.
– prihvatljivi troškovi podmireni su u cijelosti, što se dokazuje ovisno o načinu plaćanja:
* gotovinsko plaćanje – preslika fiskaliziranog gotovinskog računa ispostavljenog na Korisnika
* bezgotovinsko plaćanje – preslika računa ispostavljenog na Korisnika plaćenog s poslovnog
(ŽIRO) računa Korisnika (bankovni izvod)
* kompenzacija – preslika ovjerene izjave o kompenzaciji svih sudionika kompenzacije i svih
računa uključenih u kompenzaciju
*kredit – preslika računa ispostavljenog na Korisnika plaćenog s poslovnog (ŽIRO) računa
Korisnika ili kreditnog računa Korisnika (bankovni izvod)

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI

1. Ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

2. Ulaganja u preradu i stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda

3. Razvoj ekološke poljoprivredne proizvodnje

4. Unapređenje i očuvanje genetskog potencijala u stočarstvu

5. Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini

Rok za dostavu prijava je 28.veljače 2021. godine.

Više informacija dostupno je ovdje

Izvor: https://www.smz.hr/