Temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Velike Gorice o uvođenju mjera za pomoć građanima i gospodarskim subjektima Grada Velike Gorice pogođenim posebnim okolnostima uzrokovanih pandemijom COVID-19 (Službeni glasnik GVG br. 3/20) objavljen je Javni poziv za dodjelu potpora subjektima malog gospodarstva u djelatnostima pogođenim pandemijom COVID-19.

1. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela potpora Grada Velike Gorice subjektima malog gospodarstva u djelatnostima pogođenim pandemijom COVID-19 temeljem Odluke o uvođenju mjera za pomoć građanima i gospodarskim subjektima Grada Velike Gorice pogođenim posebnim okolnostima uzrokovanih pandemijom COVID-19 (Službeni glasnik GVG br. 3/20., u daljnjem tekstu: Odluka).

Poziv se objavljuje na službenoj stranici Grada Velike Gorice (www.gorica.hr).

Zahtjevi se zaprimaju od 11. svibnja 2020. godine od 10:00 sati do 22. svibnja 2020. godine do 23:59:59 sati.

Odobrene i dodijeljene potpore na temelju ovog Javnog poziva smatraju se potporama male vrijednosti.

2. IZNOS PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

U proračunu Grada Velike Gorice za 2020. godinu u programu Jačanje gospodarstva, aktivnost Poticanje poduzetništva, na stavci rashoda 352 – Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora osigurano je ukupno 2.000.000,00 kn za dodjelu potpora temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora subjektima malog gospodarstva u djelatnostima pogođenim pandemijom COVID-19 (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

3. KORISNICI POTPORA

Ovaj Javni poziv namijenjen je mikro i malim subjektima malog gospodarstva (obrti i trgovačka društva) definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), sa sjedištem, a obrtnici i s prebivalištem na području Grada Velike Gorice (u daljnjem tekstu: Korisnici potpora).

Prihvatljivi korisnici potpora su:
– subjekti kojima je Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnim djelatnostima i održavanja sportskih i kulturnih događanja (KLASA:810-06/20-01/7, URBROJ:511-01-300-20-1) koju je donio Stožer civilne zaštite RH dana 19. ožujka 2020. (u daljnjem tekstu: Odluka SCZ) potpuno ili djelomično obustavljena gospodarska aktivnost
– subjekti koji imaju najmanje 1 zaposlenu osobu u punom radnom vremenu (vlasnik ili zaposleni radnik)
– subjekti koji nisu bili u blokadi prije donošenja Odluke SCZ
– subjekti koji do dana donošenja Odluke SCZ nemaju dugovanja prema Gradu Velikoj Gorici te trgovačkim društvima i ustanovama u vlasništvu Grada

4. NAMJENA KORIŠTENJA POTPORA

Potpora se odobrava za financiranje tekućeg poslovanja (obrtna sredstva) koje Korisnik potpore smatra neophodnim za nastavak poslovanja.
Prihvatljivi su troškovi nastali od 19. ožujka 2020. godine do dana podnošenja Izvješća o namjenskom korištenju potpore, a najkasnije do 31. srpnja 2020. godine.

Potpore se odobravaju za slijedeće prihvatljive troškove:
– troškovi plaća radnicima (ukoliko Korisnik potpore ne koristi niti jednu drugu mjeru potpore vezane uz plaće radnika ili potpore HZZ-a)
– najam prostora za koji postoji ugovor o najmu (isključeni su subjekti s kojima je korisnik potpore povezan vlasničkim ili upravljačkim pravima, te subjekti u vlasništvu članova obitelji)
– režijski troškovi
– kupnja sirovine i repromaterijala
– troškovi proizvodnje u tijeku odnosno zbrinjavanja zaliha
– obrtna sredstva za ostale troškove neophodne za nastavak poslovanja

Mjesto ulaganja mora biti na području grada Velike Gorice.
Neprihvatljivim troškovima smatraju se svi oni koji nisu navedeni kao prihvatljivi.

5. KRITERIJI ZA DODJELU POTPORA

I. Pad poslovnih prihoda/primitaka

Postotni udio pada poslovnih prihoda/primitaka u razdoblju od 01.04. do 30.04. 2020. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine

Broj bodova

Između 25% – 50%

10

Između 51% – 75%

20

Između 76% – 90%

40

Između 91% – 100% potpuna obustava poslovanja

60

Za trgovačka društva i obrte koji nisu poslovali u razdoblju od 1. do 30.4.2019. godine, postotni udio pada poslovnih prihoda/primitaka u razdoblju od 1. do 30.4. 2020. godine uspoređuje se sa ostvarenim poslovnim prihodima/primicima u razdoblju od 1.2. do 29.2.2020. godine.

II. Kretanje broja zaposlenih

Kretanje broja zaposlenih u razdoblju od 19.3. do 30.04.2020. godine

Broj bodova

Otpustio više od 50% zaposlenih

0

Otpustio do 50% zaposlenih

20

Nije otpustio zaposlenike

40

6. VISINA POTPORE

Visina potpore ovisi o broju ostvarenih bodova i broju zaposlenih.
Maksimalni iznos potpore po zaposlenom može biti do 3.000,00 kn. Maksimalni broj zaposlenih za obračun potpore, po obrtu ili trgovačkom društvu je 5.
Ako je ukupno zatraženi iznos sredstava veći od osiguranih sredstava, prednost imaju prijave s ostvarenim većim brojem bodova. Ako više Zahtjeva ima isti broj bodova, prednost imaju Zahtjevi koji su ranije zaprimljeni.

7. PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjev za dodjelu potpore, s propisanom dokumentacijom, podnosi se Gradu Velikoj Gorici, Upravnom odjelu za poduzetništvo, investicije i fondove EU elektronskim putem na e-mail adresu: poduzetnistvo@gorica.hr.

Ukoliko je Zahtjev nerazumljiv ili nepotpun, Korisniku će se odrediti rok u kojem je dužan ukloniti nedostatak ili dostaviti dodatno pojašnjenje. Ako Korisnik u danom roku ne dopuni Zahtjev, isti se neće razmatrati.

Uz Zahtjev (Obrazac 1) za dodjelu potpora subjektima malog gospodarstva u djelatnostima pogođenim pandemijom COVID-19 prilaže se sljedeća dokumentacija:
I. ZA PODUZETNIKE S POTPUNOM OBUSTAVOM POSLOVANJA (100% PAD PRIHODA/PRIMITAKA):
1. Izvadak iz sustava e-porezna o zatvaranju poslovne jedinice (za razdoblje u kojem je nastupila obustava poslovanja)
2. Pregled prometa po svim poslovnim računima za razdoblje od 01. do 30.04.2020. godine ovjeren od strane banke
– U slučaju da prijavitelj u navedenom razdoblju ima promet po izvanrednoj osnovi (npr. uplata temeljem mjera HZZ-a, pozajmica vlasnika i sl.) navedeno je potrebno opisati te po potrebi opravdati dostavom dodatne dokumentacije (npr. izdana faktura, narudžba i izvod po računu)
3. Izjava o točnosti podataka (Obrazac 2.)
4. JOPPD obrazac za 3. i 4. mjesec 2020. godine s potvrdom porezne uprave o zaprimanju prijave
5. Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO za 3. i 4. mjesec 2020. godine – za paušalne obrte
6. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Obrazac 3.)

II. ZA PODUZETNIKE S DJELOMIČNOM OBUSTAVOM POSLOVANJA (PAD PRIHODA/PRIMITAKA MANJI OD 100%):

1. Knjiga izlaznih računa za razdoblje: od 1. do 30.4. 2019. godine i od 1. do 30.4.2020. godine – za trgovačka društva i obrte u sustavu PDV-a
2. PPI obrazac za razdoblje: od 1. do 30.4. 2019. godine i od 1. do 30.4.2020. godine – za obrte koji nisu u sustavu PDV-a
3. Izjava o ostvarenim primicima za razdoblje: od 1. do 30.4. 2019. godine i od 1. do 30.4.2020. godine – za paušalne obrte
4. Izjava o točnosti podataka (Obrazac 2.)
5. JOPPD obrazac za 3. i 4. mjesec 2020. godine s potvrdom porezne uprave o zaprimanju prijave
6. Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO za 3. i 4. mjesec 2020. godine – za paušalne obrte
7. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Obrazac 3.)

Obrasci 1., 2. i 3. dostupni su na internetskoj stranici Grada Velike Gorice (www.gorica.hr).
Navedene obrasce potrebno je potpisati i ovjeriti pečatom od strane ovlaštene osobe za zastupanje te skenirane dostaviti na e-mail adresu: poduzetnistvo@gorica.hr .
Obrazac Izvješća o namjenskom utrošku sredstava potpore dostavit će se Korisniku potpore prilikom potpisa Ugovora.

8. POSTUPAK DODJELE POTPORA
Grad Velika Gorica s Korisnikom potpore sklopiti će Ugovor o međusobnim pravima i obvezama, temeljem Zaključka Gradonačelnika o dodjeli potpora, a odobrena sredstva isplatit će se na žiro račun Korisnika potpore po potpisu Ugovora.

Neprihvatljivi su računi za robe i usluge od dobavljača/izvođača s kojima je podnositelj zahtjeva/korisnik potpore povezan vlasničkim odnosima ili upravljačkim pravima, te subjekti u vlasništvu članova obitelji korisnika potpore.
Kompenzacija i cesija ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju.
Dokazi o namjenskom korištenju potpore ne smiju se koristiti kao dokaz o namjenskom korištenju drugih potpora koje dodjeljuje Grad Velika Gorica i drugi davatelji potpora.

9. KONTROLA NAMJENSKOG KORIŠTENJA POTPORA

Dodijeljenu potporu Korisnici potpora dužni su utrošiti namjenski te dostaviti Izvješće o namjenskom korištenju s dokazima u visini dodijeljene potpore do roka utvrđenog Ugovorom.
Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove EU provodit će kontrolu namjenskog korištenja sredstava te može zatražiti i drugu dokumentaciju ukoliko nije vidljiva opravdanost potpore iz dostavljene.
Ako se utvrdi da Korisnik potpore dodijeljenu potporu nije iskoristio namjenski ili nije dostavio Izvješće, dužan je vratiti doznačena sredstva u roku 15 dana od primitka poziva za povrat potpore.

10. ZAVRŠNE ODREDBE

Sve informacije možete dobiti u Upravnom odjelu za poduzetništvo, investicije i fondove EU, na brojeve telefona: 5559-436, 5520-522, 5520-527 i 5520-521 ili putem e-mail adrese: poduzetnistvo@gorica.hr.

Prijavnu dokumentaciju možete pronaći ovdje

Izvor: http://www.gorica.hr/