Svrha Javnog poziva je dodjela potpora prihvatljivim korisnicima za ulaganja u materijalnu imovinu ili
nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima povezana s primarnom poljoprivrednom
proizvodnjom, okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta, plaćanje premije osiguranja, unapređenje i očuvanje
genetskog potencijala u stočarstvu, ulaganja u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poduzetnika u
preradi i stavljanju na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvodu, edukaciju i stručno osposobljavanje,
razvoj proizvodnje i marketing proizvoda, razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti i usluga na ruralnom području
te ulaganja u sektoru šumarstva.

Prihvatljivi Korisnici:
1. Opći uvjeti prihvatljivosti Korisnika su:
– mikro, mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) upisana u Upisnik poljoprivrednika u Zagrebačkoj županiji, odnosno
u Upisnik šumoposjednika najkasnije do 31. prosinca 2021. i koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na
području Zagrebačke županije ili,
– poduzetnici, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik/registar djelatnosti za koju traže potporu te su nositelji
europske oznake kvalitete i/ili županijske robne marke ili,
– proizvođačke grupe i organizacije registrirane sukladno Zakonu o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda,
bez nepodmirenih obveza prema evidenciji koju vodi nadležna porezna uprava.
2. Kategorije Korisnika su:
– „profesionalni poljoprivrednik“ je korisnik koji je, ako je fizička osoba, upisan u Registar poreznih obveznika
po osnovi poljoprivrede i obveznik plaćanja doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, odnosno ako
je pravna osoba, ima najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju
poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje
– „mladi poljoprivrednik“ je korisnik koji je, ako je fizička osoba, upisan u Registar poreznih obveznika po
osnovi poljoprivrede i obveznik plaćanja doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, odnosno ako je
pravna osoba, ima najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju
poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje i ako je fizička osoba, nije stariji od 40 godina
(dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja Zahtjeva za potporu, odnosno ako je pravna
osoba odgovorna osoba pravne osobe ispunjava uvjete mladog poljoprivrednika fizičke osobe, a ujedno je i
vlasnik najmanje 50 % temeljnog kapitala pravne osobe i posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještine za
bavljenje djelatnošću za koju traži potporu.

Prihvatljive aktivnosti, uvjeti za dodjelu potpore i intenzitet potpore:

1. Potpore za ulaganja u materijalnu imovinu ili nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim
gospodarstvima povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom

2. Potpora za okrupnjavanje poljoprivrednog i šumskog zemljišta

3. Potpora za plaćanje premija osiguranja

4. Unapređenje i očuvanje genetskog potencijala u stočarstvu

6. Ulaganja u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poduzetnika u preradi i stavljanju na tržište
poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

7. Edukacija i stručno osposobljavanje

8. Razvoj proizvodnje i marketing proizvoda

9. Ulaganje u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti i usluga na ruralnom području

10.Ulaganja u sektoru šumarstva

Javni poziv otvoren je do 15. studenoga 2022. godine.

Više informacija dostupno je ovdje

Izvor: https://www.zagrebacka-zupanija.hr/