Temeljem Pravilnika o financiranju udruga i drugih neprofitnih organizacija iz proračuna Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 1/16) gradonačelnik Grada Velike Gorice objavljuje Javni poziv za dodjelu financijskih potpora udrugama za provedbu programa i projekata iz područja poljoprivrede, lovstva i zaštite životinja u 2020. godini

1. Predmet i trajanje javnog poziva
Predmet javnog poziva je dodjela jednokratne financijske potpore udrugama u 2020. godini za:
– provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima,
– provedbu programa javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom,
– sufinanciranje obaveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora,
– podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga,
– donacije i sponzorstva,
– obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično,
– edukacije putem tečajeva, seminara, stručnih predavanja, razmjene iskustva te drugih oblika edukacije svojih članova,
– edukacija javnosti putem održavanja predavanja, seminara, radionica, izložbi, priredbi, tečajeva i sl.
– promicanje razvitka i svekolikog unapređivanja poljoprivredne proizvodnje,
– provođenje mjera unapređenja kvalitete poljoprivrednih proizvoda,
– promicanje zaštite životinja i smanjenje broja napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca,
– uzgoj i promocija malih životinja- golubova, peradi i kunića,
– uzgoj, unos i zaštitu divljači i lovišta,
– povećanje kvalitete infrastrukture u lovištima.

Popis projektnih aktivnosti nije konačan već samo ilustrativan, te će se odgovarajuće aktivnosti koje doprinose ostvarenju općih i specifičnih ciljeva Javnog poziva, a nisu navedene, također uzeti u obzir za financiranje.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najduže do 30.09.2020. godine.

2. Opći uvjeti i kriteriji za dobivanje potpore

Na javni poziv mogu se prijaviti udruge i druge organizacije civilnog društva koje obavljaju djelatnosti iz područja poljoprivrede, lovstva i zaštite životinja uz uvjet da:

– su upisani u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar,
– su registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (organizacije civilnog društva),
– su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koje nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
– program/projekt/inicijativa koji prijave na javni poziv bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnog društva i zadovoljenje javnih potreba Grada
– da su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada i drugih javnih izvora,
– nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza, te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada,
– da se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom,
– imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način),
– imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta,
– su registrirani na području Grada.

3. Potrebna dokumentacija

Prijava na javni poziv podnosi se na obrascu za prijavu programa/projekta koji je sastavni dio ovog poziva.

Uz prijavu mora biti priložena slijedeća dokumentacija:
1. Dokaz o statusu – Izvadak iz registra udruga Republike Hrvatske ili drugi odgovarajući registar,
2. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,
3. Potvrda Grada Velike Gorice, Upravni odjel za financije o nepostojanju duga prema Gradu, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,
4. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
5. Presliku statuta udruge nositeljice programa/projekta,
6. Obrazac izjave o partnerstvu, ako postoje partneri na programu/projektu,

Najkasnije prije potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava podnositelj prijave dostavlja i slijedeću dodatnu dokumentaciju:

7. Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu programa ili projekta i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa ili projekta,

4. Planirani iznosi i ukupna vrijednost javnog poziva

Za financiranje programa/projekta u okviru ovoj Javnog poziva raspoloživ je iznos od 300.000,00 kuna.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 2.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 100.000,00 kuna.

5. Postupak podnošenja prijave

Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Grada Velike Gorice (www.gorica.hr).

Natječajna dokumentacija se predaje u papirnatom i elektronskom obliku (na CD-u, DVD-u ili USB sticku) u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave, preporučenom poštom ili dostavom u pisarnicu Grada Velike Gorice, na adresu:
Grad Velika Gorica
Upravni odjel za poljoprivrdu i ruralni razvoj

Trg kralja Tomislava 34,
10 410 Velika Gorica

Obrasci za prijavu se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Grada Velike Gorice www.gorica.hr.

Povjerenstvo će uzeti u razmatranje samo projekte/programe koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

Od prijavitelja čije prijave imaju nedostatke koji ne utječu na sadržaj prijave bitan za ocjenjivanje prijave, može se tražiti naknadno dopunjavanje odnosno ispravljanje prijave potrebnim podacima ili prilozima u roku od 3 dana od dana primljene obavijesti.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: poljoprivreda@gorica.hr.

6. Objava rezultata javnog poziva

Na prijedlog povjerenstva za ocjenjivanje gradonačelnik donosi Zaključak o dodjeli financijske potpore, najkasnije u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijave.
Zaključak o dodjeli financijske potpore objavljuje se na internetskoj stranici Grada Velike Gorice u roku od 8 dana od dana donošenja.

7. Ugovor o financiranju

Sa korisnikom kojem je odobrena financijska potpora Grad Velika Gorica će sklopiti Ugovor o financiranju najkasnije 30 dana od dana donošenja Zaključka o dodjeli financijske potpore.

Više informacija dostupno je ovdje

Izvor: http://www.gorica.hr/