Sisačko – moslavačka županija objavila je Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora po Projektu «Unapređenje turističke ponude Sisačko-moslavačke županije» za 2020. godinu.

Pravo podnošenja prijave na ovaj Javni poziv imaju:
trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti, zadruge; seljačka domaćinstva/OPG-i koji pružaju ugostiteljske i/ili
turističke usluge) i fizičke osobe – privatni iznajmljivači koji su:
– registrirani na području Sisačko-moslavačke županije i čiji se programi provode na području Sisačko-moslavačke
županije
– koji pozitivno posluju
– koji imaju podmirene obveze prema državi
– koji imaju podmirene obveze prema Sisačko-moslavačkoj županiji

Sredstava potpore dodjeljivat će se za turističke projekte koji potiču i
doprinose razvoju:
– povećanju standarda kvalitete i dodatne ponude u smještajnim i
ugostiteljskim objektima
– razvoju turističke infrastrukture: obnova, uređenje i stavljanje u
turističku funkciju kulturne, graditeljske baštine, objekata u funkciji
pružanja turističkih usluga u ruralnom prostoru – vinski podrumi,
klijeti, kušaone vina, sira, suvenirnice, prostori i sadržaji vezano
za etno zbirke i tradicijske zanate, turistički info centri, uređenje i
opremanje kampova i sl.
– valorizaciji resursa prirodne baštine kroz turizam (špilje, vidikovci,
adrenalinski parkovi i sl.)
– posebnih oblika turizma
Prihvatljive aktivnosti su: nabava roba i radova/usluga za provedbu
prijavljenog projekta/programa prema prihvaćenim troškovima
projektnog prijedloga.
Porez na dodanu vrijednost, carine, uvozne pristojbe i druge naknade
nisu prihvatljivi trošak za dodjelu bespovratnih potpora.
Sredstva potpora se odnose na prihvatljive troškove u tekućoj
kalendarskoj godini.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 70.000,00 kn.
Intenzitet potpore: do najviše 50 % ukupno opravdanih/prihvatljivih
troškova Projekta.
U okviru svih natječaja/javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava
koje provodi Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj,
svakom pojedinačnom podnositelju prijave mogu se dodijeliti najviše dvije
potpore (osim u slučaju projekta Poduzetnički krediti – 2018. nastavak
provedbe u 2020. godini gdje mogu biti odobrene i potpore po nekim drugim mjerama i obrnuto)

Javni poziv objavljen je 28.veljače 2020. godine. Zahtjevi temeljem Javnog poziva zaprimaju se 30 dana od dana objave Javnog poziva na službenim stranicama Sisačko-moslavačke županije.

Više informacija dostupno je ovdje