Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta za aktivnost revitalizacija poslovnih prostora.

Prioritet Javnog poziva je jačanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika i poticanje njihovog rasta i razvoja.

Cilj Javnog poziva je stavljanje u funkciju poslovnih prostora u državnom vlasništvu i vlasništvu jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave.

Javni poziv namijenjen je mikro i malim poduzetnicima.

Prijavu mogu podnijeti mikro i mala poduzeća:

 • registrirana prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (NN 58/07 i 72/07) za sva područja osim za:
  1. Područje A (Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo),
  2. Područje I (Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića),
  3. Područje R (Djelatnosti kockanja i klađenja) i
  4. Područje C i G(Djelatnosti proizvodnje i prodaje kruha i peciva)
 • koja imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • koja imaju važeći ugovor o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za prostor koji žele revitalizirati,
 • koja imaju važeći ugovor o zakupu za prostor koji žele revitalizirati sklopljen poslije 01. rujna 2014. godine,
 • koja imaju važeći ugovor o zakupu za prostor koji žele revitalizirati za poslovni prostor koji je bio prazan najmanje 6 (šest) mjeseci prije sklapanja ugovora o zakupu,
 • koja  imaju podmirene obveze plaćanja zakupnine za poslovne prostore,
 • koja imaju najmanje 1 zaposlenog,
 • koja nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,
 • koja imaju podmirene obveze prema zaposlenicima,
 • koja su u skladu s Odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore),
 • koja imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili (izuzetak su bespovratne potpore dodijeljene za provedbu projekata čiji ugovoreni rok za završetak još nije istekao),
 • nad kojima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije,
 • nad čijim pojedinačnim vlasnicima i partnerskim i povezanim subjektima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije,
 • koja se prvi put prijavljuju na mjere Poduzetničkog impulsa za 2015. godinu (ne odnosi se na mjere Inozemni sajmovi-Grupa 1, Domaći sajmovi, Cjeloživotno obrazovanje za obrtnike, Majstor svog zanata-naukovanje)

 

Prihvatljive projektne aktivnosti su:

 • Uređenje i opremanje poslovnog prostora u dugoročnom najmu
 • Prilagodba, prenamjena i proširenje poslovnog prostora
 • Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom

 

Prihvatljivi troškovi su:

 • Svi troškovi uređenja i opremanja poslovnog prostora
 • Svi troškovi prilagodbe, prenamjene i proširenja poslovnog prostora
 • Troškovi vezani uz prilagodbu poslovnog prostora za osobe s invaliditetom

 

Neprihvatljivi troškovi su:

 • Troškovi nastali prije datuma podnošenja prijave na Javni poziv
 • Porez na dodanu vrijednost te sve ostale zakonom regulirane pristojbe
 • Nabava rabljene opreme
 • Najam opreme
 • Nabava/najam vozila
 • Carinske i uvozne pristojbe, ili bilo koje druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i sl.)
 • Troškovi kupovine poslovnog prostora ili zemljišta,
 • Troškovi zakonski obaveznog stručnog osposobljavanja
 • Potrošni materijal, sitni inventar, nabava sirovina/repromaterijala

 

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna.

Za Podnositelje prijava koji su mikro i mala poduzeća intenzitet potpore može dosegnuti do 100% od ukupno prihvatljivih troškova iskazanih u tablici proračuna projektnog prijedloga.

Neće se prihvaćati projektni prijedlozi onih Podnositelja prijave koji su za istu namjenu i za iste aktivnosti dobili bespovratna sredstva iz drugih programa u okviru nacionalnog proračuna i drugih javnih izvora, javnih fondova Europske unije i izvan Europske unije.

Prijave se zaprimaju isključivo od 28.09.2015. do 19.10.2015. godine.

Sve detaljne informacije, potrebna doukumentacija i obrasci se nalaze ovdje.

IZVOR: MINPO