Za dodjelu sredstava za financiranje projekata iz Proračuna Grada Petrinje prioritetna
područja ovoga natječaja su kultura, zdravstvena i socijalna-humanitarna zaštita, zaštita ljudskih prava i sloboda, djeca i mladi, očuvanje okoliša, promicanje vrijednosti
Domovinskog rata i Drugog svjetskog rata.
Za dodjelu sredstava za financiranje projekata iz Proračuna Grada Petrinje prioritetna
područja ovoga natječaja su sljedeća:
– Programsko područje 1 – Udruge iz Domovinskog i Drugog svjetskog rata
– Programsko područje 2 – Udruge iz područja socijalne skrbi
– Programsko područje 3 – Udruge pri zdravstvenoj skrbi
– Programsko područje 4 – Udruge u kulturi
– Programsko područje 5 – Programi udruga za djecu i mlade
– Programsko područje 6 – Program gradskih manifestacija

Prijavitelj/udruga mora:
1. biti upisana u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar,
2. biti upisana u Registar neprofitnih organizacija,
3. svojim statutom biti opredijeljena za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet
ovog Natječaja i kojima promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i
zakonom,
4. imati pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu projekta,
5. imati plaćene sve poreze i druga obvezna davanja u skladu s nacionalnim
zakonodavstvom dospjele za plaćanje do uključujući zadnjeg dana u mjesecu prije
prijave projektnog prijedloga na Natječaj,
6. imati plaćena sva davanja prema Gradu Petrinji,
7. da nije u stečajnom postupku, postupku gašenja, postupku prisilne naplate ili u
postupku likvidacije,
8. da je uredno ispunila obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz
proračuna Grada Petrinje,
9. da je udruga sa sjedištem u Gradu Petrinji, a iznimno prijavu mogu podnijeti i udruge
koje nemaju registrirano sjedište na području Grada Petrinje, ali koje putem svojeg
ustrojstvenog oblika bez svojstva pravne osobe ( podružnice, ogranka, kluba i sl.)
sukladno statutu udruge, na području Grada Petrinje kontinuirano provode
programe/projekte u području u kojem se objavljuje ovaj Javni natječaj i koje imaju
članove s prebivalištem na području Grada Petrinje ( isto se dokazuje izjavom udruge
i uvidom u registar i statut udruge),
10. svi ostali propisani uvjeti iz Pravilnika Grada Petrinje o financiranju programa,
projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (Službeni vjesnik
57/16).

Rok za prijavu na natječaj je 7. veljače 2022.godine.

Više informacija dostupno je ovdje

Izvor: https://petrinja.hr/