Grad Petrinja kontinuirano pruža potpore udrugama čije aktivnosti doprinose zadovoljavanju javnih potreba i ispunjavanja ciljeva i prioriteta  definiranih Statutom Grada Petrinje te strateškim i planskim dokumentima Grada Petrinje, a koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u Javnom natječaju za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada te čiji programi, projekti, manifestacije i aktivnosti doprinose razvoju prioritetnih područja.

Stoga je Grad Petrinja raspisao  Natječaj za sljedeća programska područja:

       – Programsko područje 1 – Udruge iz Domovinskog i II. svjetskog rata

       – Programsko područje 2 – Udruge iz područja socijalne skrbi

       – Programsko područje 3 –  Udruge pri zdravstvenoj skrbi

       – Programsko područje 4 –  Udruge u kulturi

       – Programsko područje 5 – Programi udruga za djecu i mlade

       – Programsko područje 6 – Program gradskih manifestacija

Prihvatljivi prijavitelj/udruga mora:

 • biti upisana u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar,
 • biti upisana u Registar neprofitnih organizacija,
 • svojim statutom biti opredijeljena za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
 • imati pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu projekta,
 • imati plaćene sve poreze i druga obvezna davanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom dospjele za plaćanje do uključujući zadnjeg dana u mjesecu prije prijave projektnog prijedloga na Natječaj,
 • ima plaćena sva davanja prema Gradu Petrinji,
 • nije u stečajnom postupku, postupku gašenja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije,
 • nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz javnih izvora,
 • biti udruga sa sjedištem u Gradu Petrinji,
 • svi ostali propisani uvjeti iz Pravilnika Grada Petrinje o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (Službeni vjesnik 57/16).

Prijavitelj može podnijeti najviše 1 (jednu) prijavu na pojedino Programsko područje u natječaju, osim na programsko područje 6 – Program gradskih manifestacija na koje može podnijeti više prijava.

Prijavitelj može djelovati samostalno ili u partnerstvu s najmanje jednom udrugom/ustanovom.

Partneri mogu sudjelovati u više od jedne prijave.

Sredstvima ovog Natječaja mogu se financirati samo stvarni i prihvatljivi troškovi, nastali provođenjem projekta/programa u vremenskom razdoblju naznačenom u Uputama Poziva.

Pod prihvatljivim izravnim troškovima podrazumijevaju se troškovi koji su neposredno povezani uz provedbu pojedinih aktivnosti predloženog programa ili projekta kao što su:

 • putni troškovi
 • materijal za provedbu projekta/aktivnosti,
 • troškovi nabavke opreme nužne za provedbu projekta koja mora biti specificirana po vrsti i iznosu,
 • organizacija obrazovnih aktivnosti, okruglih stolova (pri čemu treba posebno naznačiti vrstu i cijenu svake usluge),
 • grafičke usluge (grafička priprema, usluge tiskanja letaka, brošura, časopisa i sl. pri čemu treba navesti vrstu i namjenu usluge, količinu, jedinične cijene),
 • usluge promidžbe (televizijske i radijske prezentacije, održavanje internetskih stranica, obavijesti u tiskovinama, promidžbeni materijal i sl. pri čemu je potrebno navesti vrstu promidžbe, trajanje i cijenu usluge),
 • ostali troškovi koji su izravno vezani za provedbu aktivnosti programa ili projekta.

Pod prihvatljivim neizravnim troškovima podrazumijevaju se troškovi koji nisu izravno povezani s provedbom projekta/programa, ali neizravno pridonose postizanju njegovih ciljeva pri čemu i ovi troškovi trebaju biti specificirani i obrazloženi.

Rok za prijavu na natječaj je 13.01.2020. godine.

Više informacija možete pronaći ovdje