U Proračunu Zagrebačke županije za 2022. godinu, u razdjelu 6. Upravnog odjela za gospodarstvo i fondove Europske unije, u programu Potpore malim i srednjim poduzetnicima planirana su sredstva za projekt Bespovratne potpore za poduzetnike, koja su namijenjena za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva, i to za sljedeću namjenu:
– za kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u proizvodne
djelatnosti 3.500.000,00 kuna
– za kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u neproizvodne
djelatnosti 2.500.000,00 kuna.

U slučaju potrebe moguća je preraspodjela sredstava na druge vrste potpora, a ukoliko se osiguraju dodatna sredstva moguće je povećanje ukupnog iznosa za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog natječaja.
Bespovratne potpore će se dodijeliti u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima u Proračunu.

Prijavu mogu podnijeti trgovačka društva, ustanove, zadruge i obrti: subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (“Narodne
novine” broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:
– koji imaju sjedište na području Zagrebačke županije (Grad Zagreb nije u sastavu
Zagrebačke županije),
– koji su pozitivno poslovali u 2021. godini
– koji imaju prosječno najmanje 1 zaposlenog u 2021. godini (broj zaposlenih krajem
razdoblja), izuzev obrta i poduzetnika početnika koji ne moraju imati zaposlene,
– koji imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće (dokazuje se
potvrdom nadležne Porezne uprave)
– koji imaju podmirene obaveze prema zaposlenicima
– koji su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije (EU)
BR. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o
funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore i Komunikacija Komisije od
3.4.2020. Izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške
gospodarstvu u aktualnoj pandemiji covida-19)
– koji imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male
vrijednosti ako su iste dobili
– čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s prijaviteljem (s udjelom
vlasništva jednakim ili većim od 25%) imaju u cijelosti opravdane i namjenski
iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili
– čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s prijaviteljem (s udjelom
vlasništva jednakim ili većim od 25%) imaju podmirene obveze poreza, prireza i
doprinosa na i iz plaće evidentirane pri nadležnoj Poreznoj upravi
– koji imaju podmirene obveze prema Zagrebačkoj županiji, i čiji pojedinačni vlasnici i
partnerski i povezani subjekti s prijaviteljem imaju podmirene obveze prema
Zagrebačkoj županiji.

Prihvatljivi projekti
Prihvatljivi projekti za financiranje temeljem ovog Natječaja su projekti koji
kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:
– projekt provodi subjekt malog gospodarstva – prihvatljivi prijavitelj s ciljem
unapređenja svog poslovanja
– projekt se odnosi na jednu od prihvatljivih djelatnosti, a prijavitelj je registriran za
djelatnost projekta
– projekt se realizira na području Zagrebačke županije i/ili susjednih županija (Grad
Zagreb, Karlovačka županija, Sisačko-moslavačka županija, Bjelovarsko-bilogorska
županija, Koprivničko-križevačka županija, Krapinsko-zagorska županija).
– iznos prihvatljivih troškova projekta ne smije biti niži od minimalnog iznosa ukupnih
prihvatljivih troškova projekta navedenog u odredbama za pojedinu vrstu potpore
– projekt se ne sufinancira drugim potporama koje dodjeljuje Zagrebačka županija i
ostali davatelji državnih potpora.

Prihvatljive djelatnosti
– Područje C: Prerađivačka industrija
– Razred E 38.11 Skupljanje neopasnog otpada
– Područje F: Građevinarstvo
– Područje G: Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala

– Područje I: skupine 56.1. Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i
usluživanje hrane i 56.2. Djelatnosti keteringa i ostale djelatnosti pripreme i
usluživanja hrane
– Područje J: Informacije i komunikacije
– Područje M: Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
– Područje N: Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, izuzev skupine 77.1
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) motornih vozila i skupine 77.4. Davanje u
zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim
radova koji su zaštićeni autorskim pravima
– Područje P: Obrazovanje
– Područje Q: Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
– Područje R: Umjetnost, zabava i rekreacija, izuzev odjeljka 92 Djelatnosti kockanja i
klađenja
– Područje S: Ostale uslužne djelatnosti, izuzev odjeljka 94 Djelatnosti članskih
organizacija

Više informacija dostupno je ovdje

Izvor: https://www.zagrebacka-zupanija.hr/