LAG Zrinska gora – Turopolje uspješno je odradio prijavu na Podmjere 19.2., 19.3. i 19.4.iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014.do 2020.godine, te su im privremenom odlukom Agencije za plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju dodijeljena sredstva u iznosu od 10.020.276,00 kuna.

logo

Od ukupno 54 LAG-a u Hrvatskoj, LAG  Zrinska gora-Turopolje je na visokom petom mjestu po dobivenim sredstvima, što govori o snazi samoga LAG-a. Ta snaga LAG-a proizlazi iz podrške koju ima od strane članova i članica, osobito jedinica lokalne samouprave koje LAG obuhvaća, koje su prepoznale značaj LAG-a kao nosioca razvoja ruralnog prostora.

Temelj za prijavu na Podmjere 19.2, 19.3 i 19.4 bila je Lokalna razvojna strategija LAG-a koju je radna skupina pripremala mjesecima.

Temeljem analize stanja i pripremljene SWOT analize, radna skupina za izradu strategije provela je vrednovanje prepoznatih slabosti. S obzirom na rezultate ovog vrednovanja, dobiven je jasan uvid u najveće probleme i ograničenja prostora LAG-a te se oni odražavaju u postavljenim ciljevima i prioritetima. No, kako LRS nije samo „reaktivan“ proces već istovremeno i „proaktivan“, pri definiranju ciljeva i prioriteta naglasak je na uočenim razvojnim potencijalima ovog područja, ali i prepoznatim potencijalima iz okruženja, te i oni nalaze svoj odraz u ciljevima i prioritetima.

Kao odgovor na detektirane probleme LAG Zrinska gora – Turopolje za razdoblje do 2020. godine postavlja se fokusirana logika intervencije koja se bazira na dva cilja i tri prioriteta, s pripadajućim mjerama:

Vizija

LAG Zrinska gora – Turopolje je područje koje postaje sve prepoznatljivije po ulaganju u gospodarski razvoj temeljen na sinergiji poljoprivrede i ruralnog turizma, a čiji se pozitivni učinci, uz paralelno ulaganje u jačanje kvalitete društvene infrastrukture, očituju u zadržavanju i povećanju broja stanovnika.

Strateški ciljevi 1. Jačanje konkurentnosti lokalnog gospodarstva kroz ulaganje u razvoj poljoprivrede i ruralnog turizma 2. Povećanje kvalitete života lokalnog stanovništva
Prioriteti 1.1.Ojačati kapacitete za iskorištavanje postojećih potencijala za razvoj poljoprivrede temeljene na integriranoj i ekološkoj proizvodnji 1.2.Stvoriti uvjete za razvoj turizma u sprezi poljoprivrede i prirodne i kulturne baštine 2.1. Povećati kvalitetu društvene infrastrukture
Mjere 1.1.1.Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

1.1.2. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

1.1.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

1.1.4. Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima

1.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti 1.2.2. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima 1.2.3. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture 2.1.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu
Horizontalne mjere 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a

19.4. Tekući troškovi i animacija.

Iz sredstava koje je LAG Zrinska gora-Turopolje ostvario kroz Podmjeru 19.2 , LAG će raspisivati vlastite natječaje za odabrane Mjere, povezane s Mjerama ruralnog razvoja na nacionalnoj razini. Mjere su u prvom redu usmjerene na poljoprivredne proizvođače, udruge civilnog društva i jedinice lokalne samouprave.

U svrhu što boljeg informiranja javnosti o natječajima koji slijede, LAG će organizirati brojne informativne radionice na čitavom području LAG-a, kako bi stanovništvu najavili i predstavili nadolazeće natječaje, te ih upoznali s postupkom prijave i provedbe projekata.

Povezanost Mjera LAG-a s Mjerama ruralnog razvoja, uvjete prihvatljivosti, kriterije odabira, visinu i intenzitet potpora, vrijeme raspisivanja natječaja, postupak ocjenjivanja projektnih prijava i ostale podatke vezane uz natječaje LAG-a moguće je pronaći u Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Zrinska gora-Turopolje.

program ruralnog