Zagrebačka županija – Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija čije područje djelovanja je zdravstvenog, socijalnog i humanitarnog značenja u 2023. godini

Cilj Javnog natječaja je jačanje kapaciteta udruga i drugih neprofitnih organizacija na području Zagrebačke županije (u nastavku: Županija) za pružanje zdravstvenih, socijalnih i humanitarnih usluga kroz njihove programe i projekte koje provode na lokalnoj razini. Sudjelovanjem u financiranju zdravstvenih, socijalnih i humanitarnih programa/projekata, programa/projekata u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi te programa/projekata u području zaštite od nasilja u obitelji, Županija će doprinijeti definiranju kvalitetnijeg okvira, kontinuiteta, održivosti i dostupnosti zdravstvenih, socijalnih i humanitarnih usluga za svoje stanovnike. Programi/projekti uključuju aktivnosti od interesa za opće dobro, u cilju povećanja razine kvalitete zdravstvenih, socijalnih i humanitarnih usluga na području Županije. Pozivom na dostavu programa/projekata želi se povećati učinkovitost i sposobnost organizacija civilnog društva u pružanju zdravstvenih, socijalnih i humanitarnih usluga te jačanje partnerstva i suradnje civilnog društva s ostalim dionicima koji djeluju u području pružanja navedenih usluga na području Županije.
Cilj Javnog natječaja je provedba Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Zagrebačke županije u 2023. godini, sukladno prioritetnim područjima u području zdravstva i socijalne skrbi, a to su: unapređenje i očuvanje zdravlja i prevencija bolesti, unapređenje zdravlja djece i mladih, unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom, prevencija ovisnosti, prevencija neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži, unapređenje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga, unapređenje zdravstvene i socijalne skrbi, osiguranje pomoći za djecu i odrasle osobe – žrtve nasilja u obitelji te promicanje zdravlja i socijalne zaštite umirovljenika i osoba starije životne dobi. Svi izrazi koji se u ovom Javnom natječaju koriste za osobe u muškom ili ženskom rodu.

Za financiranje programa/projekata u okviru ovog Javnog natječaja raspoloživ je iznos od 294.268,00 eura.
U okviru ukupnog iznosa financirati će se sljedeća programska područja koja su od posebnog interesa za
Županiju:
– program financijskih potpora za zdravstvene i socijalno-humanitarne programe/projekte u
iznosu 95.000,00 eura;
– program financijskih potpora za programe/projekte u području zaštite od nasilja u obitelji u
iznosu 40.000,00 eura,
– program financijskih potpora za programe/projekte u području brige za umirovljenike i osobe
starije životne dobi u iznosu 159.268,00 eura.
Financijska potpora za pojedini program/projekt može se odobriti u iznosu od najmanje 700,00 eura, do
najviše 30.000,00 eura.
Izuzetno, financijska potpora može se odobriti u većem iznosu ukoliko se ista odobrava zajednici, savezu
ili drugom krovnom obliku udruživanja većeg broja prijavitelja.

Programi/projekti, koji se u okviru programskih područja iz članka 2. Javnog natječaja smatraju
prioritetnim su:
➢ Zdravstveni, socijalni i humanitarni programi/projekti:
1. programi/projekti unapređenja i očuvanja zdravlja i prevencije bolesti:
a) rano otkrivanje zloćudnih i kroničnih bolesti;
Upute za prijavitelje
Upute za prijavitelje 5
b) unapređenje zdravlja djece i mladih;
c) unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom;
d) uništavanje ambrozije,
e) prevencija i suzbijanje bolesti ovisnosti.
2. programi/projekti od socijalnog značenja:
a) psihosocijalna pomoć;
b) prevencija neprihvatljivog ponašanja djece i mladih,
c) edukacija za buduće posvojitelje.
➢ Programi/projekti u području zaštite od nasilja u obitelji:
a) organizacija i provođenje pomoći za djecu i odrasle osobe – žrtve nasilja u obitelji,
b) savjetovalište za djecu i odrasle osobe – žrtve nasilja u obitelji.
➢ Programi/projekti u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi:
a) promicanje zdravlja, prevencija bolesti, briga i skrb o socijalnim potrebama članova
umirovljeničkih udruga te poboljšanje kvalitete života umirovljenika,
b) poticanje kvalitete aktivnog življenja, resocijalizacije i integracije osoba starije životne dobi.

Više informacija dostupno je ovdje

Izvor: https://www.zagrebacka-zupanija.hr/