Novi Pravilnik o registru šteta od prirodnih nepogoda je izašao. Kad su u pitanju vremenske (ne)prilike, sa sigurnošću možemo predvidjeti jedino da nas i u budućnosti čeka nepredvidljivo vrijeme uz nagle ekstreme i elementarne nepogode, koje će uzrokovati štete u poljoprivredi. Stoga prenosimo najbitnije odredbe vezano uz poljoprivredu iz novog Pravilnika o registru šteta od prirodnih nepogoda koji je objavljen u Narodnim novinama broj  65/19. i primjenjuje se od 13. srpnja 2019. godine.

Registar šteta od prirodnih nezgoda predstavlja središnji izvor informacija o svim štetama nastalim uslijed prirodnih nepogoda na području Republike Hrvatske, te se u njemu prikupljaju i evidentiraju podaci na temelju izvršenih procjena šteta od strane općinskih/gradskih/županijskih povjerenstava za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.

Procjena štete u poljoprivredi obuhvaća procjenu štete nastale na biljnoj proizvodnji uključujući obrtna sredstva u poljoprivredi, i stočarstvu gdje se štete obračunavaju prema mjestu prijave štete, time da istu mogu prijaviti svi oni poljoprivredni proi­zvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika. Također napominjemo, da svaka prijava štete od prirodnih nepogoda u poljoprivredi obavezno sadržava MIBPG poljoprivrednog proizvođača te ARKOD oznaku površine za koju se šteta prijavljuje ili broj katastarske čestice.

Procjena štete na biljnoj proizvodnji obuhvaća procjenu štete na višegodišnjim nasadima i obrtnim sredstvima u poljoprivredi uključujući gubitak prihoda u kalendarskoj godini u kojoj je proglašena prirodna nepogoda gdje se navedena šteta utvrđuje umnoškom poljoprivredne površine (ha) pod pojedinom kulturom oštećenom ili uništenom prirodnom nepogodom, postotkom procijenjenog oštećenja i jedinstvenom cijenom kulture.

Šteta na višegodišnjim nasadima odnosi se na uništenje stabala i sadnica voćaka, maslina te trsova vinove loze gdje se pojedini iznos štete obračunava umnoškom broja uništenih stabala, trsova i/ili sadnica s jedinstvenom cijenom kulture.

S obzirom da povjerenstvo na razini općine, grada i županije izrađuje izvješće o utrošenim sredstvima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda dodijeljenih iz državnog proračuna Republike Hrvatske, i to samo u slučajevima kad je proglašena prirodna nepogoda, preporučljivo je osigurati vlastitu imovinu (npr. poljoprivredno zemljište, šume, opremu i sl.).

Stoga ukazujemo na mjeru 17. Upravljanje rizicima – Podmjeru 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.  koja  podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova premije osiguranja za police osiguranja.

Pravilnik o registru šteta od prirodnih nepogoda koji je objavljen u Narodnim novinama broj  65/19.

Preuzeto sa: www.gospodarski.hr