Temeljem Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2019. do 2020. godine (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 4/2019) Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje Natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2019. godini.

Predmet natječaja:
Dodjela potpora poljoprivrednim gospodarstvima za slijedeće mjere:
1. edukaciju i stručno osposobljavanje,
2. nabavu/građenje nove proizvodne opreme,
3. nabavu voćnih sadnica, sadnica jagoda i loznih cjepova,
4. ekološku proizvodnju,
5. uzgoj i držanje pčelinjih zajednica,
6. uzgoja cvijeća, ljekovitog i začinskog bilja,
7. uzgoj gljiva,
8. baždarenje prskalica,
9. premiju osiguranja,
10. umjetno osjemenjivanje krava i junica, krmača i nazimica,
11. kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednom gospodarstvu,
12. nabavu strojeva i opreme za preradu poljoprivrednih proizvoda,
13. uzgoj i držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (turopoljska svinja i hrvatski posavac),
14. analizu kontrole mliječnosti,
15. kontrolu kvalitete stočne hrane.

Opći uvjeti i kriteriji za dobivanje potpore:
Natječaju za dobivanje potpore male vrijednosti mogu pristupiti obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju status fizičke osobe ili obrtnika i pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a koja udovoljavaju slijedećim uvjetima:
– upisana su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
– imaju prebivalište, odnosno sjedište i bave se poljoprivrednom proizvodnjom na području Grada Velike Gorice;
– imaju dokaz o obavljenom ulaganju za koje traže potporu;
– životinje moraju biti upisane u JRDŽ (Jedinstveni Registar domaćih životinja);
Pojedina gradska potpora poljoprivredi korisnicima se odobrava nakon provjere dokumentacije i moguće kontrole na terenu.
Za isto ulaganje korisnik može potporu ostvariti samo jedanput.

Potrebna dokumentacija:
– odgovarajući zahtjev za dodjelu potpore male vrijednosti u 2019. godini
-dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (preslika rješenja ili zelene iskaznice),
– preslika osobne iskaznice – za fizičke osobe,
– preslika dokaza o upisu u odgovarajući registar – za pravne osobe,
– preslika žiro računa s pripadajućim IBAN brojem;
– presliku posjedovnog lista ili gruntovnog izvatka ili ugovora o zakupu za zemljište na kojem se odvija proizvodnja ili Zapisnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (Upis u Arkod),
– izjava o primljenim potporama „de minimis“,
– izjava o statusu poreznog obveznika,
– dokumentirani izdaci za koje se traži potpora (računi, ugovori, uplatnice i sl.)
– upravnu pristojbu od 20,00 kn.
Ovisno o mjeri za koju se traži potpora potrebno je dostaviti i slijedeću dokumentaciju:
– presliku rješenja o upisu u upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji.
Po potrebi Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj može zatražiti dodatnu dokumentaciju i obrazloženje.

Više detalja možete pronaći na stranici