Temeljem članka 17. Izjave društva s ograničenom odgovornošću „Hrvatska Lutrija“, a u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/2015), Uprava društva raspisuje

NATJEČAJ ZA DODJELU DONACIJA U 2018.

Hrvatska Lutrija d.o.o. raspisuje Natječaj za dodjelu donacija u ukupnom iznosu od 450.000 kn.

Programska područja u okviru kojih se dodjeljuju donacije:

1. Humanitarni projekti i zaštita ljudskih prava
2. Zaštita okoliša
3. Obrazovanje, znanost i odgoj
4. Sport
5. Kultura, kulturna baština i umjetnost

Prijavu najviše jednog projekta na Natječaj mogu podnijetiOrganizacije civilnog društva(domaće i strane udruge i njihovi savezi, zaklade, fundacije, privatne ustanove, umjetničke organizacije, komore, sindikati, udruge poslodavaca, sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera) i Javne ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz zadanih programskih područja financiranja. Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 1.000 kuna, a najveći 20.000 kuna.

Prihvatljivi prijavitelji za financiranje projekata moraju:

  • imati pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu prijavljenog projekta;
  • uredno ispunjavati ugovorne obveze prema svim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora;
  • biti registrirani za obavljanje djelatnosti koje su predmet financiranja i da se protiv njih i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, ocjena prijava, ugovaranja, donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenja prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja opisani su u Uputama za prijavitelje. Prijave za Natječaj primaju se do 23. travnja 2018. g. na adresi: Hrvatska Lutrija d.o.o., Natječaj za dodjelu donacija u 2018. (obvezno navesti programsko područje), Ulica grada Vukovara 72, 10 000 Zagreb ili osobno u pisarnici – Urudžbenom zapisniku (prizemlje), Ulica grada Vukovara 72, 10000 Zagreb i vrijede isključivo ukoliko su poslane do objavljenog roka. Rezultati natječaja bit će objavljeni najkasnije u roku od 60 dana nakon završetka natječaja na web stranici Hrvatske Lutrije.
Prijave koje nisu u skladu s navedenim zahtjevima neće se razmatrati.

Hrvatska Lutrija d.o.o. zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja, do trenutka javne objave rezultata na web stranici Hrvatske Lutrije d.o.o.

Hrvatska Lutrija d.o.o.

više na: https://www.lutrija.hr/cms/NatjecajZaDodjeluDonacija2018