Prihvatljivi Podnositelji su:

 • mikro, mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) upisana u Upisnik poljoprivrednika u Zagrebačkoj županiji najkasnije do 31. prosinca 2021. koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Zagrebačke županije i koja obavljaju sjetvu i sadnju na području Zagrebačke županije bez nepodmirenih obveza prema evidenciji koju vodi nadležna porezna uprava.

Prihvatljiva ulaganja:

Prihvatljiva ulaganja za dodjelu potpora su ona koje kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • provodi ih prihvatljiv Korisnik,
 • odnose se na prihvatljive aktivnosti unutar Javnog poziva,
 • realiziraju se na području Zagrebačke županije,
 • iznos ukupnih prihvatljivih troškova ne smije biti niži od iznosa minimalnog ulaganja,
 • prihvatljivi troškovi moraju biti u skladu s Javnim pozivom i nastali u razdoblju od 1. siječnja 2022. do 15. studenoga 2022.
 • nisu financirana iz drugih izvora Proračuna Zagrebačke županije ili ostalih davatelja državnih potpora.
 1. Isplata potpora moguća je po realizaciji ulaganja u cijelosti, odnosno podmirenju prihvatljivih troškova u cijelosti što se dokazuje ovisno o načinu plaćanja:
 • gotovinsko plaćanje – preslika fiskaliziranog gotovinskog računa ispostavljenog na Korisnika
 • bezgotovinsko plaćanje – preslika računa ispostavljenog na Korisnika plaćenog s poslovnog (ŽIRO) računa Korisnika (bankovni izvod)
 1. Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljivo Ulaganje, osim ukoliko Korisnik ne može tražiti njegov povrat u skladu s važećom zakonskom legislativom.
 2. Najviši ukupni godišnji iznos potpore u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu koja se dodjeljuje temeljem ovog Javnog poziva u 2022. godini koju jedan korisnik može ostvariti iznosi 3.000,00 kuna.
 3. Korisnik koji ostvari potporu sukladno ovom Javnom pozivu ne može za isto Ulaganje koristiti potporu drugih davatelja državnih potpora.
 4. Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći protuvrijednost od 20.000,00 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.
 5. Gornja granica ukupnog iznosa potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku iz članka 3. Uredbe Komisije (EZ) broj 1408/2013 primjenjuje se bez obzira na oblik potpora de minimis ili na cilj koji se namjerava postići neovisno o tome financira li se potpora u cijelosti ili djelomično iz sredstava koja su podrijetlom iz Europske unije.

 

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

Potpora za sjetvu i sadnju u Zagrebačkoj županiji u 2022. godini korisniku će se dodijeliti za subvencioniranje nabave poljoprivrednog repromaterijala (sjemena, presadnica, gnojiva, zaštitnih sredstava) za sjetvu ratarskih kultura i sjetvu i sadnju presadnica u 2022. godini u vrijednosti najmanje 2.000,00 kuna ukupnih prihvatljivih troškova, u iznosu do 50 %  vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova, a najviše do 3.000,00 kn po korisniku potpore.

 

KUMULACIJA POTPORA

Potpore dodijeljene temeljem ovog Javnog poziva imaju narav državne potpore male vrijednosti (de minimis).

Potpora se smatra dodijeljenom datumom donošenja Odluke o odabiru i dodjeli sredstava i u iznosu navedenom u Odluci, bez obzira na moguće kasnije iskorištenje u manjem iznosu.

Podnositelji prijave dužni su uz prijavu priložiti Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti. Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći protuvrijednost od 20.000,00 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine uključujući i potpore dobivene temeljem ovog Javnog poziva.

Javni poziv otvoren je do 15. studenoga 2022. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

Prijavni obrazac te više informacija o Natječaju dostupno je ovdje

Izvor: https://www.zagrebacka-zupanija.hr/