Programom poticanja razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora Zagrebačke županije u 2020. godini predviđena su tri cilja potpore ruralnom razvoju koja se žele doseći:

 • Konkurentnost poljoprivrede;
 • Održivo upravljanje prirodnim resursima i klimatskim promjenama;
 • Uravnoteženi teritorijalni razvoj ruralnih područja.

Prihvatljivi Podnositelji su:

 • mikro, mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva u Zagrebačkoj županiji, odnosno u Upisnik šumoposjednika najkasnije do 31. prosinca 2019. koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Zagrebačke županije ili,
 • poduzetnici, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik/registar djelatnosti za koju traže potporu ili,
 • proizvođačke grupe i organizacije registrirane sukladno Zakonu o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda.

Prihvatljiva ulaganja za dodjelu potpora su ona koje kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • provodi ih prihvatljiv Korisnik,
 • odnose se na jednu od prihvatljivih aktivnosti unutar mjera Javnog poziva,
 • realiziraju se na području Zagrebačke županije ili Grada Zagreba,
 • iznos ukupnih prihvatljivih troškova ne smije biti niži od iznosa minimalnog ulaganja, gdje je to propisano,
 • prihvatljivi troškovi moraju biti u skladu s Javnim pozivom i nastali u razdoblju od 1. prosinca 2019. do 15. studenoga 2020.
 • prihvatljivi troškovi podmireni su u cijelosti, što se dokazuje ovisno o načinu plaćanja:
 • gotovinsko plaćanje – preslika fiskaliziranog gotovinskog računa ispostavljenog na Korisnika
 • bezgotovinsko plaćanje – preslika računa ispostavljenog na Korisnika plaćenog s poslovnog (ŽIRO) računa Korisnika (bankovni izvod)
 • kompenzacija – preslika ovjerene izjave o kompenzaciji svih sudionika kompenzacije i svih računa uključenih u kompenzaciju
 • cesija – preslika računa ispostavljenog na Korisnika, ugovora o cesiji i dokaza o plaćanju tražbine cesionara cedentu (bankovni izvod)
 • asignacija – preslika računa ispostavljenog na Korisnika, ugovora o asignaciji i dokaza o plaćanju tražbine asignata asignataru (bankovni izvod)
 • kredit – preslika računa ispostavljenog na Korisnika plaćenog s poslovnog (ŽIRO) računa Korisnika ili kreditnog računa Korisnika (bankovni izvod)
 • leasing – preslika računa ispostavljenog na Korisnika leasinga i Ugovora o financijskom leasingu
 • nisu financirana iz drugih izvora Proračuna Zagrebačke županije ili ostalih davatelja državnih potpora.

Prihvatljive aktivnosti unutar mjera su:

 1. ULAGANJA U MODERNIZACIJU I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA U PRERADI I STAVLJANJU NA TRŽIŠTE POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA
 2. EDUKACIJA I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
 3. RAZVOJ PROIZVODNJE I MARKETING PROIZVODA
 4. ULAGANJE U RAZVOJ NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI I USLUGA NA RURALNOM PODRUČJU
 5. ULAGANJA U SEKTORU ŠUMARSTVA

Intenzitet potpore iznosi 30 – 70 %.

Prijave se primaju do 15.11.2020. ili do  utroška proračunskih sredstava.

Više informacija dostupno je ovdje

Izvor: https://www.zagrebacka-zupanija.hr/