Svrha Javnog poziva je dodjela potpora prihvatljivim korisnicima za ulaganja u materijalnu imovinu ili
nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima povezana s primarnom poljoprivrednom
proizvodnjom, okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta, plaćanje premije osiguranja, unapređenje i očuvanje
genetskog potencijala u stočarstvu, preusmjerenje cjelokupnog gospodarstva na ekološku poljoprivredu,
ulaganja u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poduzetnika u preradi i stavljanju na tržište
poljoprivrednih i prehrambenih proizvodu, edukaciju i stručno osposobljavanje, razvoj proizvodnje i marketing
proizvoda te razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti i usluga na ruralnom području.
Prihvatljivi Korisnici:
1. Opći uvjeti prihvatljivosti Korisnika su:
– mikro, mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) upisana u Upisnik poljoprivrednika u Zagrebačkoj županiji, odnosno
u Upisnik šumoposjednika najkasnije do 31. prosinca 2021. i koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na
području Zagrebačke županije ili,
– poduzetnici, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik/registar djelatnosti za koju traže potporu te su nositelji
europske oznake kvalitete i/ili županijske robne marke ili,
– proizvođačke grupe i organizacije registrirane sukladno Zakonu o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda,
bez nepodmirenih obveza prema evidenciji koju vodi nadležna porezna uprava.
2. Kategorije Korisnika su:
– „ekološki poljoprivrednik“ je korisnik koji je upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji i posjeduje
Potvrdnicu o ekološkoj proizvodnji ili Potvrdnicu o proizvodnji u prijelaznom razdoblju za proizvodnju za koju
traži potporu
– „mladi ekološki poljoprivrednik“ je korisnik koji zadovoljava uvjete „ekološki poljoprivrednik“ i ako je fizička
osoba, nije stariji od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja Zahtjeva za
potporu, odnosno ako je pravna osoba – trgovačko društvo kod koje u trenutku podnošenja zahtjeva za
potporu odgovorna osoba trgovačkog društva ispunjava uvjete mladog poljoprivrednika fizičke osobe, a
ujedno je i vlasnik najmanje 50 % temeljnog kapitala trgovačkog društva i posjeduje odgovarajuća stručna
znanja i vještine za bavljenje djelatnošću za koju traži potporu.

Prihvatljive aktivnosti, uvjeti za dodjelu potpore i intenzitet potpore:

1. Potpore za ulaganja u materijalnu imovinu ili nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim
gospodarstvima povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom

2. Potpora za okrupnjavanje poljoprivrednog i šumskog zemljišta

3. Potpora za plaćanje premija osiguranja

4. Unapređenje i očuvanje genetskog potencijala u stočarstvu

6. Ulaganja u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poduzetnika u preradi i stavljanju na tržište
poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

7. Edukacija i stručno osposobljavanje

8. Razvoj proizvodnje i marketing proizvoda

9. Ulaganje u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti i usluga na ruralnom području

Javni poziv otvoren je do 15. studenoga 2022. godine.

Više informacija dostupno je ovdje

Izvor: https://www.zagrebacka-zupanija.hr/