Zajednica kulturno umjetničkih udruga Grada Velike Gorice na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90 i 27/93 i 38/09) te Financijskog plana Zajednice kulturno umjetničkih udruga Grada Velike Gorice za 2021. godinu namijenjenih sufinanciranju programa članica, Upravni odbor Zajednice dana 17. prosinca 2020. godine objavljuje Javni poziv za dodjelu financijskih potpora za Program sufinanciranja redovitog djelovanja članica za 2021. godinu

I.
Pozivaju se članice Zajednice kulturno umjetničkih udruga Grada Velike Gorice (u daljnjem tekstu: Zajednica) da predlože programe za sufinanciranje redovitog djelovanja članica u 2021. godini.

II.
Za sufinanciranje programa u okviru ovog Poziva raspoloživ je UKUPNI iznos od 1.400.000,00 kuna (milijunčetiristotisućakuna).
Iznosi sufinanciranja biti će utvrđeni sukladno Kriterijima vrednovanja za kulturno umjetnički amaterizam koje je donio Upravni odbor Zajednice.

III.
Prijavljeni program mora biti pripremljen sukladno Uputama za prijavitelje.
U Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovoga POZIVA detaljno su opisani uvjeti javnog poziva, postupak prijave, procjene i donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava.

VI.
Prijedlozi programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnoj stranici Grada Velike Gorice (www.gorica.hr).

Natječajnu dokumentacija se predaje u papirnatom obliku, u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave, preporučenom poštom ili dostavom u Zajednici, obavezno uz naznaku:

„PRIJEDLOZI PROGRAMA/PROJEKTA ZA JAVNE POTREBE U KULTURI
– NE OTVARATI“ na adresu:
Zajednica kulturno umjetničkih udruga Grada Velike Gorice
Trg kralja Tomislava 34, 10 409 Velika Gorica
ured 208

VII.
Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

Od prijavitelja čije prijave imaju nedostatke, a koji ne utječu na sadržaj prijave bitno za ocjenjivanje prijave, može se tražiti naknadno dopunjavanje odnosno ispravljanje prijave potrebnim podacima ili prilozima u roku od 3 dana od dana primljene obavijesti.

VIII.
Rok za dostavu prijedloga programa je od 18. prosinca 2020. godine do 18. siječnja 2021. godine.

IX.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: zajednicavg@gmail.com i/ili mirjana.hrzenjak@gorica.hr.

Više informacija dostupno je ovdje

Izvor: http://www.gorica.hr/