Ciljevi Javnog natječaja

Ovim Javnim natječajem Sisačko-moslavačka županija želi pružiti dodatni poticaj udrugama i organizacijama civilnog društva (u daljnjem tekstu: Korisnici) stvaranjem uvjeta koji će doprinijeti zadovoljavanje potreba članova zajednice, buđenju osjećaja ponosa i pripadnosti, stvaranju razvojnih potencijala i podizanje kvalitete života.

Razvojem i provođenjem programa/projekata brže će se i učinkovitije ostvariti ciljevi i postići željeni rezultati, a koji promiču etičnost i društvenu odgovornost prema široj zajednici.

Sredstva za donacije i pokroviteljstva raspoređuju se temeljem vrednovanja programa/projekata prihvatljivih Korisnika ovog javnog natječaja.

Osnovni cilj je usmjeriti sredstva za aktivnosti Korisnicima civilnog društva koji svoje kvalitetne programe/projekte nisu predložili za financiranje preko drugih Javnih natječaja/poziva.

Mjerila za financiranje

Sisačko-moslavačka županija će dodjeljivati sredstva Korisnicima uz uvjet da:

 • su upisani u Registar udruga ili drugi odgovarajući registar i u Registar neprofitnih organizacija
 • vode transparentno poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti
 • su svoj statut i akte uskladili s odredbama zakona na temelju kojeg je organizacija osnovana te da su se svojim aktima opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet Javnog natječaja
 • program/projekt ocijenjen kao značajan za razvoj civilnog društva i da se provodi na području Sisačko-moslavačke županije
 • su uredno ispunili obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Sisačko-moslavačke županije
 • nemaju dugovanja iz pozicija javnih dugovanja
 • se protiv Korisnika odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak te nije osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i definirane alternativne izvora financiranja
 • uredno dostavljena sa prethodna izvješća.

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi su troškovi koje ima Korisnik, a koji ispunjavaju sve sljedeće kriterije:

 • nastali su u razdoblju provedbe programa/projekata u skladu s ugovorom, osim troškova koji se odnose na završne izvještaje, troškova revizije i troškova vrednovanja, a plaćeni su do datuma odobravanja završnog izvještaja. Postupci javne nabave za robe, usluge ili radove mogu početi prije početka provedbenog razdoblja, ali ugovori ne mogu biti sklopljeni prije prvog dana razdoblja provedbe ugovora. Iznimno, prihvatljivi troškovi su i troškovi nastali prije raspisivanja natječaja, ukoliko se radi o aktivnostima programa/projekata u tekućoj godini, a koji iz objektivnih razloga ne mogu biti realizirane nakon potpisivanja ugovora
 • moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu programa/projekta;
 • nužni su za provedbu programa/projekta koji je predmetom dodjele financijskih sredstava
 • mogu biti identificirani i provjereni i računovodstveno su evidentirani kod Korisnika financiranja prema važećim propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja, osobito u pogledu na štedljivosti i učinkovitost

Više informacija dostupno je ovdje

Izvor: https://www.smz.hr/