1. PREDMET NATJEČAJA

INA – Industrija nafte, d.d. provodi „Zeleni pojas“ – program koji se bavi zaštitom okoliša i prirode, a u čijem je fokusu sufinanciranje projekata i uključivanje lokalne zajednice u aktivnosti poput revitalizacije zelenih površina, čišćenja podmorja, priobalja, jezera i rijeka, pošumljavanja, edukacije o ekologiji, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe na klimatske promjene te drugih aktivnosti u području zašite okoliša, prirode i klime.

Poseban potprogram Zelenog pojasa u 2021. godini su klimatske aktivnosti odnosno aktivnosti na ublažavanju i prilagodbi klimatskim promjenama. To su sve one aktivnosti koje imaju za cilj smanjivanje emisije stakleničkih plinova i aktivnosti koje doprinose prilagodbi zajednice klimatskim promjenama.  

Program je namijenjen organizacijama civilnog društva, javnim ustanovama uključujući i obrazovne (škole, vrtići, fakulteti), parkovima prirode i dobrovoljnim vatrogasnim društvima u Hrvatskoj.

 1. POSTUPAK PRIJAVE I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Projekti za dodjeljivanje sredstava po ovom Natječaju prijavljuju se isključivo ispunjavanjem online obrasca kojem podnositelji zahtjeva mogu pristupiti na korporativnoj web stranici tvrtke INA – Industrija nafte, d.d www.ina.hr/zelenipojas od 15.2.2021. u 00 sati do 15.3.2021. do 23:59 sati. Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje. Program se u cijelosti odvija u 2021. godini te svi prijavljeni projekti trebaju biti dovršeni zaključno s 30.11.2021.

U slučaju poteškoća prilikom ispunjavanja online prijave, molimo kontaktirajte zeleni.pojas@ina.hr .

Prilikom ispunjavanja online obrasca sva polja označena zvjezdicom (*) obvezna su za prelazak na sljedeći korak, a na posebno označenim mjestima bit će potrebno i priložiti dokumentaciju u elektroničkom obliku.

Nakon što sva obvezna polja u online obrascu budu ispunjena, potrebno je odabrati opciju POŠALJI. Ako je prijava bila uspješna, na e-mail adresu koju ste unijeli na početku prijave dobit ćete automatsku poruku. U slučaju da nakon završene prijave niste dobili automatsku poruku, vaša prijava nije pohranjena te je potrebno ponoviti postupak.

Obvezni elementi prijave:

 • Ispunjen online OBRAZAC PRIJAVE koji se nalazi na Ininoj web stranici ina.hr/zelenipojas
 • U sklopu gore spomenutog obrasca, bit će potrebno priložiti SLJEDEĆE DOKUMENTE*:
 • Prilog 1 – Preslika financijskog izvješća o poslovanju organizacije u 2020. godini
  • Ukoliko je organizacija registrirana 2021. godine, prijava na natječaj nije moguća
  • Ukoliko organizacija još nije predala financijsko izvješće za 2020.g. molimo priložiti financijsko izvješće za 2019.gpdinu
  • Molimo skenirati referentnu stranicu Financijskog izvješća i priložiti ga online formi
 • Prilog 2 – Potvrda porezne uprave o stanju duga
  • Potvrda porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava (ne stariju od 90 dana od dana raspisivanja natječaja)
  • Molimo skenirati Potvrdu i priložiti je online formi
 • Prilog 3 – Proračun projekta
  • Potrebno je popuniti Inin obrazac koji je u online formi, skenirati ga i priložiti u online formu na mjestu predviđenom za proračun projekta
 • Prilog 3A – Stručni životopis voditelja projekta
  • Potrebno je popuniti Inin obrazac koji je u online formi, skenirati ga i priložiti u online formu na mjestu predviđenom za stručni životopis voditelja
 • Prilog 3B – Potvrda partnerske organizacije
  • Samo ukoliko postoji Partnerska organizacija na projektu, potrebno je priložiti „Potvrdu partnerske organizacija o sudjelovanju na projektu“ dokument treba biti potpisan i ovjeren pečatom partnerske organizacije
 • Prilog 4 – Izjava o prihvaćanju uvjeta Natječaja i točnosti podataka
  • Potrebno je popuniti Inin obrazac, isprintati ga, vlastoručni potpis odgovorne osobe i uz pečat organizacije; skenirati popunjeni obrazac i priložiti ga u online formu na mjestu predviđenom za Izjavu

*Dozvoljeni formati za svu dodatnu dokumentaciju koju je potrebno priložiti u online formu: PDF/DOCX/DOC/JPG/JPEG/PNG u formatu ne većem od 5 MB-a.

 

NAPOMENA: u slučaju odabira projekta, Organizator natječaja može zatražiti dostavljanje uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana) odgovorne osobe organizacije koja ima ovlast potpisa ugovora o dodjeli financijskih sredstava. Uvjerenje će biti potrebno dostaviti 14 dana od objave rezultata.

 

 • KORISNICI SREDSTAVA

Pravo na prijavu imaju organizacije civilnog društva, javne ustanove uključujući i obrazovne (vrtići, škole, fakulteti), parkovi prirode i dobrovoljna vatrogasna društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Jedna organizacija može prijaviti samo jedan projekt. .

Pravo na razmatranje ne ostvaruju organizacije/projekti:

 • Ogranci, podružnice i slični ustrojbeni oblici udruga koji nisu registrirani kao zasebne pravne osobe prema Zakonu o udrugama i upisani u registar udruga Republike Hrvatske
 • Organizacija čiji je jedan od osnivača politička stranka
 • Projekti čije je primarno financiranje predviđeno državnim proračunom za tekuću godinu i po posebnim propisima izuzev parkova prirode
 • Projekti usmjereni isključivo na zadovoljavanje temeljnih potreba poslovanja organizacije/ (npr. kupnja opreme, pokrivanje troškova redovnog poslovanja);
 • Projekti čija je jedina svrha korist članicama/članovima organizacije, odnosno ustanove
 • Udruge i organizacije koje su osnovane i djeluju manje od 1 godine od objave ovog natječaja

 

 • KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PRIJAVLJENIH PROJEKATA  (KPI)Mjerljiv doprinos zaštiti okoliša i prirode te lokalnoj zajednici kroz ključne pokazatelje koje su prijavitelji projekata dužni istaknuti u prijavi:
  1. Broj sadnica koje će biti posađene – isključivo trajnice, prednost starim i autohtonim sortama
  2. Površina tla ili vode koja je revitalizirana kroz projekt – u m2
  3. Broj volontera ili članova lokalne zajednice koji su sudjelovali u projektu
  4. Broj sati edukacija
  5. Broj sudionika edukacija
  6. Izračun smanjenja ugljikovog otiska
  7. Jedinstveni KPI – ukoliko se zbog specifičnosti projekta ne može istaknuti niti jedan od gore nabrojanih pokazatelja

Svaka prijava mora sadržavati minimalno jedan opći ili specifični ključni pokazatelj KPI.

 

 1. PODRUČJA AKTIVNOSTI PROJEKATA

 

 • Aktivnosti koje doprinose smanjenju emisija stakleničkih plinova
 • Aktivnosti koje doprinose prilagodbi zajednice klimatskim promjenama
 • Zaštita biološke raznolikosti Republike Hrvatske (aktivnosti na očuvanju autohtonih sorti te netaknutih područja mjerama zaštite ili edukacije za njihovu zaštitu ili korištenje)
 • Zaštita tla, mora i kopnenih voda sprečavanjem onečišćenja (smanjenje uporabe pesticida i umjetnih gnojiva, smanjenje onečišćenja otpadnih voda, pošumljavanje s ciljem sprečavanja erozije tla)
 • Obrazovanje dionika s naglaskom na mlade koje mijenjaju ponašanje stvarajući pozitivan utjecaj na okoliš
 • Inovacije koje uvode praksu kojom se štede resursi, smanjuje nastanak otpada, štedi energija (alternativni oblici transporta, ponovna uporaba predmeta i proizvoda, recikliranje, izbjegavanje nastanka otpada)
 • Čišćenje javnih površina, jezera, rijeka, mora uključujući i revitalizaciju morske obale s naglaskom na uklanjanje otpada bez primjerice krčenja prirodnih ekosustava koji narušavaju bioraznolikost
 • Briga o školskim vrtovima, voćnjacima i eko područjima i uređenje navedenih isključivo kroz sadnju višegodišnjih i po mogućnosti autohtonih biljaka s naglaskom očuvanja ili povećanja bioraznolikosti te opremanje elementima isključivo od prirodnih i ekoloških materijala (stalci za bicikle ukoliko projekt potiče korištenje bicikala, klupe, stolovi, skloništa, mostovi, info ploče, spremnici  za  odvojeni otpad)
 • Neformalne obrazovne aktivnosti o zaštiti okoliša, prirode i klime namijenjene lokalnim zajednicama
 • Izložbe o zaštiti okoliša
 • Druge aktivnosti iz područja zaštite okoliša i prirode

 

Materijali za koje se mogu tražiti sredstva:

 

 • Izvorna stabla i druge biljke isključivo trajnice
 • Materijali potrebni za obrazovne aktivnosti o zaštiti okoliša i prirode – isključivo iz prirodnih ili recikliranih materijala
 • Boje (na elementima u javnim parkovima)
 • Pribor za čišćenje (grablje, motike, vreće za prikupljanje otpada – višekratne) – od recikliranih materijala tamo gdje je to moguće
 • Spremnici za prikupljanje otpada (kante za otpad / kontejneri za selektivno prikupljanje) – isključivo iz ekoloških ili prirodnih materijala
 • Namještaj za javne parkove (klupe, stolovi..) – isključivo iz ekoloških ili prirodnih materijala

 

Ne mogu se tražiti sredstva za režijske i putne troškove te honorare voditelja i suradnika na projektu.

 

 1. UVJETI ZA PRUŽANJE PODRŠKE

 

 • Maksimalni mogući iznos sufinanciranja po projektu iznosi 30.000 kuna.
 • Kandidati koji se prijavljuju za program moraju, financijski ili materijalno, pridonijeti 20% od ukupnog proračuna namijenjenog za projekt (materijalni doprinos može biti iskazan kroz honorare voditelja i suradnika na projektu, korištenje opreme i sl.)
 • INA je u mogućnosti sufinancirati odabrane projekte tek po potpisu sponzorskog ugovora s odabranim organizacijama – potpisivanje ugovora planira se između 1.4.2021. i 1.5.2021. godine; projekt mora biti završen do 30.11.2021.

 

 • Ukoliko za prijavljeni projekt udruga dobiva sredstva iz drugih izvora, obvezno mora navesti izvore i primljene iznose.
 • Projekti koje organizacija prijavljuje sukladni su ciljevima i zadaćama iz područja zaštite okoliša, prirode i klime, a koji su utvrđeni statutom organizacije
 • Područje projekta mora biti otvoreno za javnost
 • Javnost, odnosno članovi lokalne zajednice moraju biti uključeni u projekt
 • INA – Industrija nafte, d.d. nije odgovorna za moguće štete uzrokovane kandidatima/organizacijama i/ili trećim osobama tijekom provedbe projekata koje financira putem ovog Natječaja.
 1. OSNOVNI KRITERIJI ZA ODABIR PROJEKATA
 2. Planirane aktivnosti dovest će do konkretnog smanjenja emisija GHG u kgCO2
 3. Planirane aktivnosti dovest će  do promjene ponašanja članova lokalne zajednice koje rezultira smanjenim emisijama
 4. Planirane mjere će očekivano ublažiti negativne utjecaje klimatskih promjena na članove lokalne zajednice
 5. Planirane aktivnosti će spriječiti onečišćenje tala, mora i kopnenih voda te ponuditi konkretne pokazatelje za mjerenje utjecaja (manja uporaba pesticida, umjetnih gnojiva, više površina pod organskom proizvodnjom)
 6. Edukacija će dovesti do promjene ponašanja čije će se pozitivne utjecaje moći mjeriti (veći broj učenika putuje biciklom, veći broj učenika koristi višekratne plastične/staklene proizvode/ambalažu i slično, broj proizvoda koji koriste reciklirane materijale, količina materijala koja nije odbačena na otpad)
 7. Broj posađenih ili zaštićenih autohtonih vrsti
 8. Veličina područja ili broj vrsta ili jedinki koje su zaštićene provedenim mjerama.

 

 • Pripremljenost i kvaliteta projekta
 • Stupanj povoljnog utjecaja na okoliš i klimu
 • Doprinos lokalnoj zajednici posebno osjetljivim skupinama
 • Ekonomičnost projekta
 • Inovativnost ideja u rješavanju problema koje mogu kopirati/multiplicirati druge organizacije ili lokalne zajednice
 • Jasno definirana područja kojima bi se dala podrška poput parkova, igrališta, škola, vrtova, močvarnih područja, turističkih staza, vidikovaca, „zelenih odmorišta“ sa jasno određenim potrebnim aktivnostima kao što su izrada i obnova elemenata na odabranim područjima.
 • Financijska sposobnost korisnika sredstava
 • Ukoliko u sklopu realizacije projekta postoji potreba za volonterskim radom, potrebno je uključiti prijedlog organizacije jedne volonterske akcije u suradnji s INA klubom volontera
 • Jasno definiran način promocije projekta i suradnje s organizatorom natječaja

Više informacija dostupno je ovdje

Izvor: https://www.ina.hr/