Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za nabavu poljoprivrednog repromaterijala za sjetvu ratarskih kultura i sjetvu i sadnju presadnica u Zagrebačkoj županiji u 2023. godini

Prihvatljivi Podnositelji su:
– fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Upisnik obiteljskih
poljoprivrednih gospodarstava u Zagrebačkoj županiji (u daljnjem tekstu: Upisnik), najkasnije
do 31. prosinca 2022. koje imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Zagrebačke
županije koja obavljaju sjetvu i sadnju na području Zagrebačke županije bez nepodmirenih
obveza prema evidenciji koju vodi nadležna porezna uprava.

 Kategorije Korisnika su:
– „profesionalni poljoprivrednik“ je Korisnik koji je upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede i obveznik plaćanja doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje,
– „mladi poljoprivrednik“ je Korisnik koji zadovoljava uvjete „profesionalni poljoprivrednik“,
nije stariji od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja zahtjeva
za potporu, odnosno ako je pravna osoba, tada odgovorna osoba unutar pravne osobe treba
ispunjavati uvjete „mladog poljoprivrednika“ i ujedno biti vlasnik najmanje 50 % temeljnog
kapitala pravne osobe,
– „ekološki poljoprivrednik“ je korisnik koji je upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj
proizvodnji i posjeduje Potvrdnicu o ekološkoj proizvodnji ili Potvrdnicu o proizvodnji u
prijelaznom razdoblju za proizvodnju za koju traži potporu
– „mladi ekološki poljoprivrednik“ je korisnik koji zadovoljava uvjete „ekološki poljoprivrednik“
i nositelj, odnosno odgovorna osoba nije starija od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine
starosti) na dan podnošenja zahtjeva za potporu.

Prihvatljiva ulaganja:
1. Prihvatljiva ulaganja za dodjelu potpora su ona koje kumulativno ispunjavaju sljedeće
uvjete:
– provodi ih prihvatljiv Korisnik,
– odnose se na prihvatljive aktivnosti unutar Javnog poziva,
– realiziraju se na području Zagrebačke županije,
– iznos ukupnih prihvatljivih troškova ne smije biti niži od iznosa minimalnog ulaganja,
– prihvatljivi troškovi moraju biti u skladu s Javnim pozivom i nastali u razdoblju od 16.
studenoga 2022. do 15. studenoga 2023.,
– nisu realizirana kod prodavatelja fizičkih i pravnih osoba koji su s Prijaviteljem:
o srodnici po krvi u pravoj ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnici po tazbini do
drugog stupnja, bračni ili izvanbračni drug, bez obzira na to je li brak prestao, posvojitelj i
posvojenik,
– vlasnički i/ili upravljački povezani neovisno o udjelu vlasničkih, glasačkih ili upravljačkih
prava,
– te od pravne osobe čiji su osnivači/članovi/osobe ovlaštene za zastupanje srodnici po krvi
u pravoj ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnici po tazbini do drugog stupnja,
bračni ili izvanbračni drug, bez obzira na to je li brak prestao, posvojitelj i posvojenik,
– nisu financirana iz drugih izvora Proračuna Zagrebačke županije ili ostalih davatelja državnih
potpora.

2. Isplata Potpora moguća je po realizaciji Ulaganja u cijelosti, odnosno podmirenju prihvatljivih
troškova u cijelosti što se dokazuje ovisno o načinu plaćanja:
– gotovinsko plaćanje – preslika fiskaliziranog gotovinskog računa ispostavljenog na Korisnika,
– bezgotovinsko plaćanje – preslika računa ispostavljenog na Korisnika plaćenog s računa
Korisnika (bankovni izvod),
– kompenzacija – preslika ovjerene izjave o kompenzaciji svih sudionika kompenzacije i svih
računa uključenih u kompenzaciju,
– cesija – preslika računa ispostavljenog na Korisnika, ugovora o cesiji i dokaza o plaćanju
tražbine cesionara cedentu (bankovni izvod),
– asignacija – preslika računa ispostavljenog na Korisnika, ugovora o asignaciji i dokaza o
plaćanju tražbine asignata asignataru (bankovni izvod),
– leasing – preslika računa ispostavljenog na Korisnika leasinga i Ugovora o financijskom
leasingu.

Prihvatljive aktivnosti i intenzitet potpore:
Potpora za sjetvu i sadnju u Zagrebačkoj županiji u 2023. godini korisniku će se dodijeliti za
subvencioniranje nabave poljoprivrednog repromaterijala (sjemena, presadnica, gnojiva, zaštitnih
sredstava) za sjetvu ratarskih kultura i sjetvu i sadnju presadnica u 2023. godini u vrijednosti
najmanje 300,00 EUR ukupnih prihvatljivih troškova.
Intenzitet potpore po Korisniku:
– do 30 % vrijednosti ulaganja, a najviše do 400,00 EUR,
– do 50 % vrijednosti ulaganja, a najviše do 500,00 EUR za profesionalne i ekološke
poljoprivrednike,
– do 70 % vrijednosti ulaganja, a najviše do 600,00 EUR za mlade poljoprivrednike i mlade
ekološke poljoprivrednike.

Natječaj je otvoren 31.3.2023. – 15.11.2023.

Više informacija te natječajnu dokumentaciju potražite ovdje

Izvor: https://www.zagrebacka-zupanija.hr/