Temeljem Zakona o udrugama (NN 74/2014, 70/2017, 98/2019 i 151/22), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21), Pravilnika o financiranju udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 2/22) i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Velike Gorice za 2024. godinu (KLASA: 024-02/2024-02/78, URBROJ: 238-31-10-2024-1 od 23. veljače 2024. ) Gradonačelnik Grada Velike Gorice objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u području zaštite okoliša i prirode u 2024. godini

(1) Grad Velika Gorica poziva udruge (u nastavku: Prijavitelji), koje su programski usmjerene na rad u području zaštite okoliša i prirode na području Grada Velike Gorice, da podnesu prijavu za ostvarivanje financijske podrške programima i projektima od strane Grada Velike Gorice u 2024. godini.

(2) Prijavitelji sukladno Javnom natječaju za financiranje programa i projekata udruga u području zaštite okoliša i prirode u 2024. godini (u nastavku: Natječaj) mogu podnijeti prijavu za financijsku podršku programu/projektu koji doprinosi promicanju zaštite okoliša i prirode.

(3) Prioritetna područja ovog Natječaja obuhvaćaju:

1. razvoj inovativnih modela, tehnologija i rješenja u zaštiti prirode i okoliša, utemeljenih na načelima održivog razvoja, osobito u području povećanja energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i ekološkog graditeljstva;
2. očuvanje i revitalizacija zaštićenih prirodnih područja i drugih prirodnih vrijednosti;
3. detekciju onečišćenih lokacija i onečišćivača na području Grada, čišćenje „divljih“ odlagališta otpada uz uspostavu mjera za sprječavanje njihovog ponovnog nastajanja;
4. aktivnosti koje pridonose društvenoj otpornosti na klimatske promjene;
5. edukaciju građana, naročito djece i mladih o zaštiti prirode, okoliša te klimatskim promjenama, održavanje radionica, tribina, konferencija, sajmova i drugih manifestacija te izradu tiskanih i elektroničkih edukacijskih materijala;

(4) Programi/projekti koje žele ostvariti financiranje moraju se provoditi unutar administrativnog područja Grada Velike Gorice.

(5) Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 14.000,00 EUR.
Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je od 400,00 EUR, do najviše 2.650,00 EUR.

(6) Natječaj za podnošenje prijedloga projekta ili programa biti će otvoren 30 dana od datuma objave. Zahtjevi se zaprimaju od 6. ožujka 2024. godine zaključno do 5. travnja 2024. godine do 15:00 sati ukoliko se podnosi poštom ili osobno, odnosno do 24:00 sata ukoliko se šalje elektroničkim putem.

(7) Svaki Prijavitelj u okviru Natječaja može podnijeti samo jednu prijavu za financijsku podršku programu/projektu za razdoblje provedbe od 01.01. do 31. 12. 2024. godine.

(9) Mjerila koja Prijavitelji moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, ostvarivanje prednosti u financiranju i prihvatljivi prijavitelji detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

(10) Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Velike Gorice: www.gorica.hr

(11) Prijavna dokumentacija s obveznim prilozima može se podnijeti elektroničkim putem slanjem na adresu elektronske pošte: gvg.zastita.okolisa@gorica.hr
ili se podnosi preporučeno, poštom ili osobno (predaja na urudžbeni zapisnik) u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:

Grad Velika Gorica
Upravni odjel za prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Trg kralja Tomislava 34
HR-10410 Velika Gorica

uz napomenu na omotnici:

„NE OTVARATI – Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u području zaštite okoliša i prirode u 2024. godini“

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, ocjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom te indikativni kalendar provedbe Javnog natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Razmatrat će se samo pravodobno dostavljene prijave koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

(12) Sva pitanja vezana uz Javni natječaj mogu se postaviti nadležnom upravnom odjelu, isključivo elektroničkim putem do 28. ožujka 2024. godine, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: gvg.zastita.okolisa@gorica.hr

Više o Natječaju dostupno je ovdje

Izvor: gorica.hr