Temeljem Zakona o udrugama (NN br. 74/2014., 70/2017., 98/2019. i 151/22.), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/2015. i 37/2021.), Pravilnika o financiranju udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 2/2022.) i Zaključka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Velike Gorice za 2024. godinu namijenjenih financiranju kulturnih, socijalnih, humanitarnih, vjerskih, obrazovnih, braniteljskih, vatrogasnih udruga i drugih neprofitnih organizacija u 2024. godini, a koje se već ne financiraju iz proračunskih sredstava na temelju javnog natječaja ili poziva raspisanog od strane drugih upravnih tijela Grada Velike Gorice (KLASA: 024-02/2024-02/85 URBROJ: 238-31-10-2024-1 od 28. veljače 2024.) Gradonačelnik Grada Velike Gorice objavljuje Javni poziv za financiranje kulturnih, socijalnih, humanitarnih, vjerskih, obrazovnih, braniteljskih, vatrogasnih udruga i drugih neprofitnih organizacija u 2024. godini

Predmet Javnog poziva je dodjela jednokratne financijske potpore u 2024. godini za udruge iz područja kulturnih, socijalnih, humanitarnih, vjerskih, obrazovnih, braniteljskih, vatrogasnih udruga i drugih neprofitnih organizacija za

• programe koji doprinose promociji Velike Gorice
• programe koji doprinose razvoju udruge
• programe edukacije za širu zajednicu

Na Javni poziv ne mogu se prijaviti programi/projekti koji se već financiraju iz proračunskih sredstava na temelju javnog natječaja ili poziva raspisanog od strane drugih upravnih tijela Grada Velike Gorice.

Za financiranje aktivnosti u okviru ovog Poziva raspoloživ je ukupan iznos od 30.000,00 EUR.

Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je od 300,00 EUR, do najviše 3.000,00 EUR. Iznimno Povjerenstvo, u opravdanim i obejktivnim okolnostima, može odrediti veći iznos.

Javni poziv otvoren je do utroška planiranih sredstva ili najkasnije do 1. studenog 2024. godine.
Svaki Prijavitelj u okviru Natječaja može podnijeti samo jednu prijavu za financijsku podršku programu/projektu za razdoblje provedbe do 31. 12. 2024. godine.

U Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio Poziva detaljno su opisani uvjeti koje moraju ispunjavati podnositelji prijava, dokumentacija koju je potrebno priložiti uz prijavu, postupak podnošenja prijave te procjene i donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstva.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Velike Gorice www.gorica.hr.

Prijavna dokumentacija s obveznim prilozima može se podnijeti:

1. elektroničkim putem slanjem na adresu elektronske pošte: pisarnica@gorica.hr (uz napomenu Prijava za jednokratne financijske potpore udrugama za ostvarivanje prava na financiranje kulturnih, socijalnih, humanitarnih, vjerskih, obrazovnih, braniteljskih, vatrogasnih udruga i drugih neprofitnih organizacija u 2024. godini)

2. u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave, preporučeno poštom ili dostavom u pisarnicu Grada Velike Gorice, obavezno uz naznaku „Prijava za dodjelu jednokratne pomoći za ostvarivanje prava na financiranje kulturnih, socijalnih, humanitarnih, vjerskih, obrazovnih, braniteljskih, vatrogasnih programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija u 2024. godini – NE OTVARATI – na adresu:

Grad Velika Gorica
Služba Gradske uprave
Trg kralja Tomislava 34
10410 Velika Gorica

Razmatrat će se samo pravodobno dostavljene prijave koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu tena.oreskovic@gorica.hr.

Više o Natječaju dostupno je ovdje

Izvor: gorica.hr